Tetszett a cikk?

Miközben Magyarországon is több mint kétszázezren látták már A passió című filmet, zajlik a vita azon, mennyire lehet történelminek tekinteni a művet. Amiről a filmen kívül is sokat beszélnek: vajon a júdeai helytartót szentté avató kopt egyház avagy a Pilátusban véreskezű mészárost látó irányzat jár közelebb az igazsághoz?

"Mel Gibson hazudik. Egyértelmű, hogy Pilátus, ellentétben A passióban látható humánus, idealizált helytartóval, egy cinikus, az általa barbár csürhének tartott zsidóságot minden eszközzel kordában tartani kívánó katonapolitikus volt, s az ő lelkén szárad Jézus halála is" - állítja Gábor György vallásfilozófus, tovább fodrozva a már eddig is óriási vitákat kiváltó Krisztus-film vetette hullámokat. De csatlakozik hozzá a film ellen többekkel együtt tiltakozó nyilatkozatot kibocsátó Majsai Tamás református teológus is. Ő úgy véli, hogy az evangéliumokban bemutatott Pilátus-kép csak azért lehet többnyire kedvező, mivel az üldözött keresztények egyrészt Róma szimpátiáját akarták megszerezni, másrészt igyekeztek minél inkább elhatárolódni a zsidóságtól, s így logikus, hogy inkább ez utóbbiakra, mintsem az elnyomó hatalomra próbálták hárítani a felelősséget Krisztus haláláért. Sőt a vallásfilozófus és a református teológus még azt sem tartja kizártnak, hogy a Pilátust kedvező színben feltüntető újszövetségi passzusok esetleg későbbi, zsidóellenes megfontolásokból született betoldások.

Ennek némileg ellentmond, hogy az Újszövetség nem egyértelműen Pilátus-párti. Sőt a helytartónak még olyan gaztettét is megemlíti, amiről a többi kortárs történeti forrás - így az alexandriai zsidó szerző, Philón, a római történetíró Tacitus, de még zsidó kollégája, Josephus Flavius is - hallgat. Egyedül Lukács evangélista közli evangéliuma 13. fejezetében, hogy Pilátus (már jóval Jézus elítélése előtt) galileai zsidók vérét ontotta. Egyes teológusok - ellentétben az Újszövetség későbbi Pilátus-tudósításaival - a Biblia ezen megnyilatkozását készpénznek veszik, s egyebek mellett ezzel támasztják alá Pilátus vérszomjas voltát. Csak e tekintetben értenek velük egyet fundamentalista kollégáik, akik hangsúlyozzák: lám, a Biblia kicsit sem részrehajló, mivel Pilátus gaztetteiről is hűségesen beszámol.

Ha sikerülne bebizonyítani, hogy egy vérgőzös római helytartó kegyetlensége végzett Jézussal, úgy ki lehetne húzni annak a keresztény kultúrkörben évszázadokon át újra és újra megjelenő vádnak a méregfogát, miszerint a zsidók kollektívan felelősek a kereszténységben Megváltóként tisztelt názáreti Jézus haláláért. Tény, Pilátusról elég sok rosszat el lehet mondani. Az említett Alexandriai Philón például korrupt, kegyetlen, zsidófaló katonapolitikusként jellemzi. Majdnem ugyanilyen lesújtó véleményt mond róla Josephus Flavius is, akitől azt is tudni, hogy a 26 és 36 között Júdeában helytartóskodó rómait éppen kegyetlenkedései miatt hívták vissza posztjáról. Történt ugyanis, hogy a zsidókkal állandó vallási vitákban álló szamaritánusokat 36-ban azzal tüzelte fel egy önjelölt próféta, hogy bizonyosan tudja, Mózes a Garizim-hegyen rejtette el a jeruzsálemi Templom elődje, a Szent Sátor aranyból és ezüstből készült szent edényeit. Erre azok ásót és - ki tudja, miért - fegyvert is ragadtak. A zsidó vallási ügyekben meglehetősen tájékozatlan Pilátus hírét véve ennek, valószínűleg lázadásnak értékelte a kincskereső igyekezetet, és nagy vérengzést rendezett a szamaritánusok között. Az akció akkora felháborodást keltett, hogy Pilátust bepanaszolták felettesénél, Vitellius szíriai legátusnál, az pedig visszaküldte a helytartót Rómába, hogy a császár előtt feleljen tettéért.

Hogy milyen eredménnyel, nem tudni: eddig tart ugyanis a Flavius által előadott történet, ezután nyoma vész az exhelytartónak. Néhány ókortörténész úgy véli, Pilátus már csak 37. március 16-a, Tiberius császár halála után érkezhetett Rómába, ahol így már Tiberius unokaöccse, Caligula császár hallgathatta ki - vagy tán ő sem, mivel a borult elméjű császár általános amnesztiát hirdetett.

Jóllehet a történettudomány már az ókorban is hallgatott Pilátus későbbi sorsáról, a keresztény teológusok hitbéli állításaik alátámasztásához a júdeai helytartó későbbi, vélt sorsával is példálóztak. Igaz, ezt nem is nagyon kerülhették el, mivel például Celsus, a többistenhitet a keresztények szektásságától oltalmazni kívánó konzervatív pogány hitvitázó a 2. század végén azért mondta hiteltelennek a kereszténységet, mivel állítása szerint Pilátust ágyban, párnák közt érte a vég, ami - írja a szkeptikus Celsus - azért nonszensz, mert ha Jézus valóban Isten volt, akkor az őt megfeszíttető helytartónak Isten büntetéseként szörnyű halált kellett volna szenvednie. Erre viszont Órigenész görög ókeresztény gondolkodó úgy replikázott: nem Pilátus, hanem a zsidók felelősek Krisztus haláláért, ezért Celsus érvelése igencsak helytelen. Bizonyítékként még azt is felhozta, hogy lám, a zsidók nem is szűnnek meg szenvedni Jézus keresztre feszítése óta.

Innen már csak egy kis lépés volt, hogy forgalomba kerüljön egy Pilátustól származó és Tiberius császárnak szánt - a történészek által gyenge hamisítványnak tartott - apokrif Pilátus-levél, amelyben az állítólagosan megtért helytartó leírja: maga is látta a feltámadt Jézust, s hogy a keresztre feszítés után a zsidók szinte valamennyi zsinagógája belezuhant egy Jeruzsálemben keletkezett földhasadékba.

Nem e kijelentésekért tisztelik szentként Pilátust - és feleségét - a Rómával az 5. században szakított egyiptomi kopt és az etióp egyházakban. Az ő szemükben a tiszteletére június 25-én tartott egyházi ünnep jogosságát egy 5. századi szíriai keresztény legenda is alátámasztja, mely úgy tudja, Pilátus egyértelműen keresztény lett. Eszerint Tiberius császár megorrolt Pilátusra, amiért az kivégeztette Jézust, és azonmód magához rendelte. Pilátus a kihallgatáson a zsidókra hárította a felelősséget Jézus haláláért. Erre a császár háborút indított a zsidók ellen, ám Pilátust is halálra ítélte, s "megparancsolta Albius nevű tisztjének, hogy vágja le Pilátus fejét, mondván: »Amiképpen ő is kezet vetett az igaz emberre, akit Krisztusnak neveztek, azonképpen kell neki is vesznie.«" Igen ám, de Pilátus a vesztőhelyre menet úgy imádkozott, hogy "Uram, ne pusztíts el engem a gonosz zsidókkal együtt, mert én nem emeltem volna kezet Rád". Isten erre őt mennyei szózatban azzal vigasztalta, hogy "minden nemzedék (...) áldottnak fog tartani téged". A fejét persze lecsapták, ám Isten angyala rögvest magához vette azt.

A Közel-Kelet keresztényei körében szintén nagy népszerűségnek örvendő Martyrium Pilati (Pilátus vértanúsága) legenda még ezt is űberolja. E szerint a helytartó duplán rászolgált a szentté avatásra, mivel nem is egyszer, hanem - abszurd módon - kétszer feszítették meg: először a - történelmi ismeretek szerint ilyen kivégzési formát sohasem gyakorló - zsidók, aztán pedig Tiberius császár. Komoly vigaszt jelenthetett viszont a vértanú helytartónak, hogy - a legenda szerint legalábbis - feleségével és két gyermekével együtt Jézus sírjának a közelében temették el.

Az ortodox egyházak viszont csak a feleségét, Claudia Proculát avatták szentté. Őt azért, mert - Máté evangéliuma szerint - rá akarta bírni férjét, mentse fel Jézust. Pilátust talán azért hanyagolták, mert inkább Euszebiosz egyházatyának hittek, aki a 4. században - olvasható Grüll Tibor ókortörténész Pontius Pilátus, egy karrier története című, 2002-ben megjelent könyvében - azt írta: a hagyomány szerint Pilátust "annyira üldözte a balszerencse, hogy kénytelen volt öngyilkosságot elkövetni, így önkezével büntette meg magát". Márpedig a keresztény egyházakban öngyilkossá lett embert eleve nem avathatnak szentté. Mások további adalékokat is szolgáltatnak Pilátus halálához. Így például a Mors Pilati (Pilátus halála) című középkori latin apokrif irat ismeretlen szerzője, aki azt is tudni véli, hogy az exhelytartót rákényszerítették az öngyilkosságra, testét pedig a Tiberis folyóba dobták. Csakhogy Pilátus teste körül olyan borzalmas vihart kavartak az örömünnepet ülő démonok, hogy a helybéliek kihúzták a folyóból, és jó messzire hurcolva a Rhone-ba vetették. Igen ám - így a történet -, de a tivornyázó gonosz lelkek ott is hasonlóképpen cselekedtek. Ezért a mai Svájc területére vitték át, ahol egy hegyek övezte gödörben helyezték örök nyugalomra, és onnan "a mai napig ördögi erők törnek elő".

Egy másik verzió úgy tudja, a száműzött Pilátus békességben élt a Luzerni-tó partján, innen is kapta egy közeli, 2129 méteres hegy a Pilátus nevet. Igaz, a forrás szerint a volt helytartó később mégiscsak megbolondult, és a hegyen lévő mocsaras tóba fojtotta magát. Ráadásul a helyi lakosok a történet középkori lejegyzőjének váltig állították, hogy az elhalt helytartó minden nagypénteken kijön a sírjából, leül, és vadul mossa véres kezeit.

Valahogy így látja a katolikus egyház is Pilátust - sem szentnek, sem pedig megtestesült gonosznak. Beer Miklós váci püspök a HVG-nek elmondta: "Ahogyan az »úgy került bele, mint Pilátus a Credóba« mondás is utal rá, a helytartó közömbös figura, aki leginkább saját karrierjének féltése miatt »mosta kezeit«, és lett megalkuvó." A püspök szerint "primitív beállítás a zsidókat vagy a rómaiakat vádolni Jézus halálával, mivel a bibliai történet éppen azt példázza, hogy az egész emberiség szembekerült Istennel. A világi hatalmat reprezentáló Pilátus és a fától az erdőt nem látó, szűk látókörű zsidó vallási vezetők egyaránt kudarcot vallottak." Amit a saját bevallása szerint "az igazi keresztényekhez hasonlóan filoszemita" Kalota József konstantinápolyi (ortodox) érseki vikárius azzal egészít ki, hogy "tulajdonképpen sem a zsidók, sem a rómaiak, sem Pilátus nem okolhatók közvetlenül Krisztus megfeszítéséért, mivel Jézus a János evangéliumában maga mondja, hogy senki sem veszi el tőle az életét, ő úgymond magától teszi le azt".

IZSÁK NORBERT

Nem kell hozzá áram, nem káros – mégis hűvösen tartja a metrót nyáron

Nem kell hozzá áram, nem káros – mégis hűvösen tartja a metrót nyáron

Feltételekkel, de elfogadják a magyar védettségi igazolványt a román határon

Feltételekkel, de elfogadják a magyar védettségi igazolványt a román határon

Mintha havazott volna májusban: fél méter jég borított egy magyar községet

Mintha havazott volna májusban: fél méter jég borított egy magyar községet