szerző:
ingatlanmenedzser.hu
Tetszett a cikk?

"2005 őszétől három harangot is felszenteltek és felszereltek a Krisztus Király...

"2005 őszétől három harangot is felszenteltek és felszereltek a Krisztus Király Templom tornyaiba. Természetesen harangoztak velük, amint ez a világ keresztény (és keresztyén) tájain már ezer évek óta szokás. Az új dunaújvárosi templom helyét 1990-ben jelölte ki a szabad önkormányzat. Akkor senkinek sem jutott eszébe, hogy a harangozás egy völgykatlanban, tízemeletes házak szomszédságában nem túl szerencsés, és még érseki székhelyen is felzúdulást okoz (lásd: Veszprém, Cholnoky-negyed). De hát ez utólag sem érdekelt senkit. Aki ellenezte a harangozást, azonnal "kommunista " lett, és: "ebben a városban meg akarják fojtani az egyházat ". Pedig csak a mindennap reggel hatórai harangozás elhagyásáról lett volna szó... Egy műszakváltás szerint élő városban ezt talán tolerálni lehetett volna. Talán meg lehetett volna győzni a harangtorony szomszédait, ha tárgyalnak velük. De nem " - írta tavaly márciusban az akkor másfél éve tartó történetről a Dunaújváros Hírlap (DH) újságírója, érzékeltetve, milyen dimenziókba emelkedett a perpatvar. És ekkor még korántsem volt vége.Forrás: Google, Dunaújvárosi Hírlap

A kezdet: tiltakozás a reggeli harangszó miatt

A Dózsa II. városrész lakói 2005-ben kezdtek tiltakozni az akkor újonnan felszentelt és a templom tornyába beemelt harang hangereje miatt. Elsősorban a reggel hat órai harangozás miatt, azonban a több műszakban dolgozók, a napközbeni harangszót is sokallták. (Minden reggel hat órakor az úgynevezett Úrangyala imádságra harangoznak katolikus templomokban. Déli tizenkettőkor a nándorfehérvári diadal, este hét órakor az 1571-es lepantói csata emlékére, péntek délutánonként három órakor Krisztus megfeszíttetésére emlékezve harangoznak - mint minden mise előtt, illetve temetéskor.)


A házak közötti harangzúgás alaposan felkavarta a kedélyeket, az üggyel foglalkozó DH-t 2005 végén elöntötték az e-mail-ek, sms-ek, levelek. A szerkesztőség fórumot szervezett, amelyre meghívta az összes érintettet  - egyházmegye nem képviseltette magát - abban bízva, hogy a felek találnak valamilyen megoldást.

Mivel nem változott a helyzet, 2006 elején két helybéli lakó bejelentése alapján hatósági eljárást indított az önkormányzat a templom képviselője (a plébános) ellen. Az eljárás alapja egy 1983-ban született rendelet volt, amely a zaj- és rezgésvédelemről intézkedik.

 "A bejelentők szerint ugyanis a Dózsa II. városrészben lévő katolikus templom reggel hat órai, "két-három percen át tartó intenzív harangozása" zavarja normális életvitelüket, a templom képviselői megsértik az együttélés fogalmát, a harangozás hangereje akkora, hogy a közelben lakók halláskárosodást szenvedhetnek. 


 A dunaújvárosi egyházközösség jogi képviselői úgy tudták, hogy a harangozás hangereje nem éri el egy ipari üzem hangkibocsátásának engedélyezett mértékét, s egy templomra - amely a bejelentők állításával szemben nem két-három percig, hanem alkalmanként csak egy percig szólaltatja meg a harangokat - ez a jogszabály amúgy sem alkalmazható" - számolt be május 2006 május végén az újabb fejleményekről a DH annak apropóján, hogy a templomban újabb harangot szenteltek fel.

A harangozás nem korlátozható

Az ügy megfordult az állampolgári jogok biztosánál is - mint kiderült, más településeken is kifogásolták a túlságosan intenzív harangszót.  Az ombudsman az állásfoglalásához kikérte az igazságügyi miniszter véleményét is. E szerint a szóban forgó, a zaj- és rezgésvédelemről szóló minisztertanácsi rendelet értelmében ugyan a haranggal felszerelt templom "helyhez kötött külső hangforrásnak" minősül, azonban ez nem értelmezhető a templomi harangozás esetére, így a csendháborítás szabálysértési tényállása sem értelmezhető rá. Az ombudsman állásfoglalása hangsúlyozza: az állami és helyi önkormányzati jogszabályok alapján nem lehetséges a kérdéskör megítélése, a harangozást az érvényben lévő jogszabályok alapján korlátozni nem lehet. Az állampolgári jogok biztosa ezeken felül a helyi megegyezés fontosságát hangsúlyozta.

A harangszó ügyében 2006 júliusában született az első önkormányzati határozat. Ebben  felszólították a plébániát a zajvédelemről szóló kormányhatározatban foglalt határértékek betartására. A DH értesülései szerint az új templom harangszava a mérések szerint túllépte ezt a határértéket. Még május végén kezdett közigazgatási eljárásba az önkormányzat építészeti és környezetvédelmi irodája, mivel kiderült, hogy az új, és még mindig épülő dunaújvárosi templom nem rendelkezik zajkibocsátási engedéllyel. A templom szomszédságában fekvő  városrészben többen aláírásgyűjtést is kezdeményeztek a reggeli harangozás ellen, és több tucatnyi beadvány érkezett az önkormányzathoz: ezek nyomán kezdődött meg a közigazgatási eljárás.

Törölték a város határozatát

A plébánia tiltakozott a végzés ellen, és megkereste  a Fejér Megyei Közigazgatási Hivatalt, annak érdekében, hogy az semmisítse meg a jegyző döntését - ahogyan ez meg is történt. 2006 augusztusának végén a hivatal törölte a a jegyző által hozott határozatot.

"Dr. Tóth István jegyző a zajszintméréssel együtt akusztikai székvéleményt is készíttetett, s az adatok alapján kötelezte az üzemeltetőt - a helyi katolikus plébánia képviseletében Nagy Mihály plébánost - arra, hogy a zajterhelést csökkentse a meghatározott határérték alá. E határozat, vagyis az elsőfokú hatóság kötelezését sérelmesnek találta Nagy Mihály és ügyvédje, dr. Kúthy Zoltán fellebbezett ellene, mondván: ez nagymértékű beavatkozás a templomban folyó hitéleti tevékenységbe. Szerintük Dunaújváros jegyzőjének határozata ellentétes az Alkotmány lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházakról szóló rendelkezéseivel, az UNESCO-egyezményben foglaltakkal. A jogi képviselő fellebbezésében kérte a határozat megsemmisítését, mert meggyőződése szerint a templomi harangozás nem tartozik a zaj és rezgésvédelemről szóló rendeletben szereplő, a jegyző hatáskörébe tartozó tevékenységek közé. 


Tóth István nem kívánta visszavonni megtámadott határozatát, a felügyeleti szervhez fordult, így a megyei közigazgatási hivatal folytatott jogorvoslatot az ügyben. Dr. Balassa Balázs, a hivatal főosztályvezetőjének határozata szerint a jegyző, mint zajvédelmi hatóság hatáskör nélkül intézkedett, döntése jogszabálysértő. Határozatát a hivatal megsemmisítette és az eljárást megszüntette. "

[[ Oldaltörés: Bírósági ítéletek ]]


A Dózsa II. városrész százhárom lakója ezután indított pert a székesfehérvári városi bíróságon: ők viszont azt akarták elérni, hogy a bíró a közigazgatási hivatal döntését semmisítse meg, helybenhagyva ezzel a dunaújvárosi jegyző határozatát. Első fokon azonban elutasították a lakók keresetét, akik emiatt fellebbeztek a Fejér Megyei Bírósághoz - a tesület 2007 februárjában hozta meg a döntést - és a lakók javára ítélt

Harangozni szabad, de nem mindegy, mekkora hangerővel

"Harangozni szabad - de nem mindegy, hogy mekkora hangerővel: a Fejér Megyei Bíróság tegnapi ítéletében jogerősen helybenhagyta Dunaújváros jegyzőjének korábbi határozatát, amelyben a zajkibocsátási határértékek betartására szólította fel a helyi Krisztus Király templom plébániáját.  A bíróság a közigazgatási hivatal döntését elutasító, a dunaújvárosi jegyző határozatát megerősítő ítéletét többek között azzal indokolta, hogy a per nem a harangozás szabadságáról folyt: ezt senki nem vitatta, mint ahogyan annak gyakoriságát, hosszúságát sem kifogásolták. A per tárgya, így a bíró, a jegyzőnek az a határozata volt, hogy milyen zaj-határértéket köteles betartani az egyház. A bíró szerint erre volt hatásköre a jegyzőnek, a zajkibocsátás hangerejét kormányrendelet szabályozza, ez esetben "egyéb, helyhez kötött, külső hangforrás"-ként. "

A jogerős döntés ellen a közigazgatási hivatal és a Székesfehérvári Egyházmegyei Hivatal nyújtott be felülvizsgálati kérelmet a legfelsőbb Bírósághoz. Közben helyben tovább zajlottak az események. a plébánia beszüntette a reggel hat órai harangozást azután, hogy bírósági ítélet szerint a templomra is érvényes a zajkibocsátási előírás. A lakók azonban újabb panasszal éltek: nap közbeni harangozást is túl hangosnak találták.

"Az ő ismételt panaszukra ugyanis a város  jegyzője hatósági zajszintmérést végeztetett 2007. júniusában június 3-án. A mérési eredmények szerint a harangozás hangereje meghaladja a környezetvédelmi és egészségügyi hatóságok 2002. februárjában született rendeletében foglalt határértékeket.  A dunaújvárosi jegyző megbízásából a polgármesteri hivatal építésügyi és környezetvédelmi irodájának vezetője levélben szólította fel a templom plébánosát, hogy csökkentse a harangok zajkibocsátását a zaj- és rezgésterhelési határértékekben szereplő ötvenöt decibel alá. "

Októberben a plébánia egy percre csökkentette a korábban két percig tartó harangozási időt.  Decemberben ismét méréseket végeztek, ezekből az derült ki, hogy a zajkibocsátás megfelel a szabványos szintnek.  - ezért a városi önkormányzat megszüntette az eljárást az ügyben. Októberben a plébánia egy percre csökkentette a korábban két percig tartó harangozási időt. A hivatal újabb méréseket rendelt meg: ekkor kiderült, hogy a zajkibocsátás kisebb az előírt értéknélForrás: Google, Dunaújvárosi Hírlap

Szabad harangozni, bármekkora hangerővel

A panaszos lakó ekkor még nem döntött a fellebbezésről, jogi lépéseket fontolgatott. A z újabb fordulatról immár 2008. szeptemberében a Népszabadság Online számolt be: a  felülvizsgálati kérelem nyomán a Legfelsőbb Bíróság (LB) hatályon kívül helyezte a Fejér Megyei Bíróság jogerős döntését, amely szerint a települési jegyzőnek joga van zajhatárértéket megállapítania a templomi harangszóra. 
"Az új - megfellebbezhetetlen - döntés szerint viszont a harangzúgás nem korlátozható. Az Legfelsőbb Bíróság az ítéletében kifejtette, hogy a dunaújvárosi jegyző határozatában hivatkozott jogszabályok nem teszik lehetővé, hogy zajhatóságként járjon el a harangszó ügyében, így a közigazgatási hivatal helyesen járt el, amikor megsemmisítette a jegyzői határozatot. 


Fogas László, a felperes lakók képviselője elmondta: az LB döntése számukra azt bizonyítja, hogy Magyarországon az egyházra nem vonatkoznak a jogszabályok, amelyek a normális egymás mellett élést szabályozzák. Hozzátette, egy lehetőségük maradt: ha ingatlanszakértői véleménnyel tudják alátámasztani, hogy a lakásaik forgalmi értéke csökkent a harangozás miatt, akkor kártérítési pert indíthatnak az egyház - vagy az önkormányzat - ellen. "

A zona.hu a döntésről megkérdezte a templom plébánosát, Nagy Mihályt.

" - Megünnepelték a döntést?
-  Nem ünnepeltük meg, hanem elkezdtünk harangozni rendesen. Egyetlen harangszó maradt ki, a reggeli hatos, akkor nem harangozunk most sem. A többi időpontban, ami az egyházi gyakorlatban imádságra meg templomjárásra szólít fel, mindig szól a harang.
- A dunaújvárosi harangügy három éve kezdődött, a tiltás idején hogyan harangoztak?
- A tilalom alatt is harangoztunk. Leginkább a nagy, hétmázsás harang hangját nehezményezték, hogy korán szól, meg minek ilyen nagy kolomp. Idejöttek hozzám a plébániára, de azt mondtam, hogy várjuk meg a Legfelsőbb Bíróság döntését, ahhoz igazodunk. "

VELETEK VAGYUNK – OLVASÓKKAL, ÚJSÁGÍRÓKKAL!

A hatalomtól független szerkesztőségek száma folyamatosan csökken, a még létezők pedig napról napra erősödő ellenszélben próbálnak talpon maradni. A HVG-ben kitartunk, nem engedünk a nyomásnak, és minden nap elhozzuk a hazai és nemzetközi híreket.

Ezért kérünk titeket, olvasóinkat, hogy tartsatok ki mellettünk, támogassatok bennünket, csatlakozzatok pártolói tagságunkhoz, illetve újítsátok meg azt!

Mi pedig azt ígérjük, hogy továbbra is minden körülmények között a tőlünk telhető legtöbbet nyújtjuk a számotokra!