szerző:
hvg.hu
Tetszett a cikk?

Mostanában újra forgalomba kerültek olyan szavak, mint az ügynök, titkos megbízott vagy társadalmi kapcsolat. Róluk nagyjából tudjuk, mit "jelentettek". De mi volt a legenda, a bátorság vagy az elaltatás jelentése az állambiztonsági szakzsargonban? Kit neveztek rezidensnek vagy személyi postaládának? Képekkel illusztrált összeállításunk nem csak a rétegnyelv, hanem az állampárti félmúlt iránt érdeklődőknek is csemege lehet.

Ügynök és tartója. Még egy Kólát?
© Az ügynök élete c. dokumentumfilm
A BM Könyvkiadónál 1980-ben jelent meg az Állambiztonsági értelmező kéziszótár. A Gergely Attila szerkesztette, természetesen szigorúan titkos kézikönyv az állambiztonsági apparátus számára foglalta össze címszavakban mindazt, amit a Kádár-korszak titkosrendőreinek tudniuk kellett. Mi most elsősorban a belső reakció elhárításával kapcsolatos fogalmakból tallózunk – a 206 oldalas szöveg mintegy tizedét közöljük. A könyv teljes anyaga az egykori Belügyminisztérium szervezeti leírásával és a valahai BM-parancsokból álló válogatással egyetemben nemsokára megtekinthető lesz a Közép-európai Egyetem Nyílt Társadalom Archívuma honlapján: www.osa.ceu.hu.

A szótárt az egykori BM Rendőr Filmstúdió állambiztonsági oktatófilmjeit feldolgozó Az ügynök élete c. dokumentumfilm képei illusztrálják.

A, Á

adaptáció (lat.): értelmileg és érzelmileg őszinte alkalmazkodás, közösségi beilleszkedés.

adat: a hír vagy információ értelmezhető, lejegyezhető formája. Valakinek vagy valaminek a megismeréséhez hozzásegítő tény, részlet. - Az adat csak akkor használható fel, ha az adatforrás nincs veszélyeztetve. - Az állambiztonsági szervek egyik legfontosabb feladata a gyors, pontos adatok szerzése az ellenségről (információgyűjtés). Az operatív munka csak ellenőrzött adatokra építve végezhető.

adatgyűjtés: nyílt vagy titkos eszközök igénybevételével végrehajtott, leplezett vagy titkos munkafolyamat a konkrét, ellenőrzött tényeket tartalmazó információk beszerzésére. Célja: ismeretszerzés az ellenségről vagy más operatív érdek kielégítése.

adatszolgáltató: olyan, a szocialista társadalmi rendszerhez hű, megbízható személy, aki alkalmilag vagy ismételten is, formai megkötöttség nélkül információt nyújt az állambiztonsági szerveknek.

agens (lat.): ügynök, közvetítő; a burzsoá pártok, szervezetek vagy a rendőrség titkos megbízottja.

agressziókiélés és hatalomvágy: a beszervezési jelöltben felvetődhet, hogy beszervezése után büntetlenül, intézményes formában, egy törvényes apparátus segítségével, relatíve kockázatmentesen élheti ki agresszív feszültségeit. Ilyen esetben később a konkrét hálózati munkában érvényesülhet a bosszú haragosaival szemben vagy más antiszociális törekvés.

agresszív figyelés: ellenintézkedés magyar állampolgárt külföldön ért megkülönböztetéséért, amikor az érintett állampolgárt a Magyar Népköztársaság területén nyílt, zaklató jellegű figyelés alatt tartjuk.

ÁHKSZ - állandó harckészültség: az állambiztonsági szerveknek az az állapota, amelyben – a béke időszaki ügyrendben és szabályzatokban meghatározottak ellátása mellett – készen állnak a magasabb harckészültségi fokozatba helyezés feladatainak teljesítésére.

akciócsoport: operatív tisztekből, a hálózat tagjaiból vagy mindkettő kombinációjából – meghatározott szerep szerint – a konkrét operatív feladat végrehajtására szervezett egység.

akcióközpont - stáb: az operáció „ végrehajtása során szükségessé váló aktív intézkedések operatív irányítására létrehozott parancsnokság. Ide szervezik: az akció parancsnokát, a híradó központot, a tartalékot, szükség szerint az anyagi-technikai bázist. - helye: „fedett” helyiség (lakás, iroda stb.) vagy gépkocsi.

akciólakás: olyan, egy vagy több helyiség, amelynek konspirációs helyzete és műszaki felszereltsége lehetővé teszi, hogy ott beszervezést, tettenérést, kompromittálást, titkos ruházatátvizsgálást stb.-t hajtsanak végre.

akciótáska: az operatív szervek rendelkezésére bocsátott, a zártechnikai tevékenység előkészítésére rendszeresített eszköz és szerszámkészletet tartalmazó táska. Igénybevételével zártechnikus nélkül is végrehajtható az egyszerűbb zárak nyitása.

aknamunka: titokban vagy leplezetten folytatott állam- és szocializmusellenes tevékenység.

alapnyilvántartás: országos méretekben kimutatja az állam elleni és más politikai bűncselekményekért elítélt, ilyenért eljárás alatt állt-álló személyeket. Választ ad arra, hogy milyen az ellenőrzés alatt álló személy 1945 előtt és 1956-os kompromittáltsága, volt-e ezért letartóztatva. Az ebben elhelyezett terhelő, kompromittáló adatok priusz tárgyát képezik.

alkalmi (alkalmi operatív) kapcsolatnak nevezzük azt a személyt, aki az állambiztonsági szervek kérésére – elhelyezkedése, lehetőségei és alkalmassága alapján – esetenként segítséget nyújt, illetve közreműködik egy-egy titkos operatív intézkedés végrehajtásában.

állambiztonság: az állam biztonsága olyan – a külső és a belső körülmények által determinált – állapot, amelyben az adott állam zavaroktól mentesen, a teljes szuverenitás alapján gyakorolhatja funkcióit.

állambiztonsági munka: a Magyar Népköztársaság állami, társadalmi, gazdasági rendjének megdöntésére, aláásására, gyengítésére törő külföldi ellenséges szervek és a velük kapcsolatot tartó belső ellenséges csoportok és személyek felderítése, tevékenységük megelőzése, megszakítása. – A titkos és nyílt nyomozati intézkedések tervszerűen összehangolt és célratörő végrehajtásából, a nyert adatok és információk ellenőrzéséből, értékeléséből; valamint azok felhasználásából (realizálásából) álló folyamat.

állambiztonsági propaganda: a politikai nevelés része, amely a politikai tömegpropaganda eszközeivel és módszereivel elősegíti a lakosság vagy egyes rétegek (pl. ifjúság) és kollektívák (pl.: üzem, tsz, ezred stb.) állambiztonsági felkészítését az ellenséges szervek, valamint a még meglevő belső ellenséges erők tevékenységének és módszereinek időben történő felismerésére, leleplezésére. Növeli az éberséget, elősegíti a megelőzést, visszaszorítja a negatív tényezőket.

állambiztonsági szolgálat: a felszabadulás után az Ideiglenes Nemzeti Kormány a 13/1945. számú rendeletével hozta létre a demokratikus rendőrséget. Ennek keretében alakultak meg a politikai rendészeti osztályok az ellenséggel vívott harcra. 1949-53 között a Minisztertanács mellett működő Államvédelmi Hatóságként tevékenykedett. 1953-56 között az egységes Belügyminisztérium részeként szerveződött át. Az 1956. évi ellenforradalmi események után rövid ideig a Politikai Nyomozó Főosztály szervezésében vett részt az ellenforradalom leverésében. 1957 óta a Belügyminisztérium integrált részeként – mint állambiztonsági szolgálat – teljesíti feladatát.

Állami Egyházügyi Hivatal - ÁEH: a Minisztertanács mellett működő országos főhatóság az állam által elismert római és görög katolikus egyház, a protestáns kisegyházak és az izraelita egyház ügyeinek intézésére, az állam és az egyházak közötti szerződések megtartására.

államtitok: az állambiztonsági operatív munka minden, szigorúan titkosnak minősített vagy ennél fokozottabban védett – adata ebbe a fogalomkörbe tartozik.

antipátia (gör. ): ellenszenv, idegenkedés. – A beszervezési jelölt tudat alatt antipátiát érezhet a be szervezője iránt, amelyet helyes magatartással, kulturáltsággal meg lehet szüntetni, és szimpátiává lehet változtatni a titkos együttműködés során.

anyagátadási találkozó: a rendkívüli találkozó speciális esete, amikor tárgyalás és eligazítás nélkül – az ismeretség tényét is leplezve – nyilvános helyen anyagátadás-átvétel történik; például: szórakozóhelyen, villamoson, áruházban, moziban stb. A megbeszélésre az operatív helyzet vagy valamelyik fél konspirációs helyzete nem ad lehetőséget.

anyagi alap: anyagi vagy egyéb érdekeltségen alapul az olyan ügynöki beszervezés, amikor a kiválasztott jelölt előnyökért vagy érdekekért vállalja a szervezetszerű titkos együttműködést. Az előnyök lehetnek: pénzbeliek, egzisztenciálisak, érvényesülhet bennük a családi kör érdeke stb. A lojalitás, a hazafiság stb., mint segédalap ebben az esetben is nélkülözhetetlen.

átirat: a BM-szervek egymás között és a külső szervekkel történő levelezésének iratfajtája.

átminősítés: a hálózati személy átminősítése azt jelenti, hogy megváltoztak a titkos együttműködés alapjai; például: elévültek a terhelő adatok; a hálózati személy magasabb kvalifikáltságot ért el, s ezért bonyolultabb feladatok végrehajtására is alkalmas. Mindegyik hálózati kategóriába át lehet minősíteni.

atyagyűlés (egyh.): egyházi, klerikális jellegű összeesküvések, szervezkedések vezérkarának elnevezése.

ÁVK - Államvédelmi Központ: a horthysta biztonsági szervek koordináló intézménye volt. Összefogta a VKF/2., a csendőrség és a rendőri politikai nyomozó szervek tevékenységét.

Baráti állambiztonsági szervek - börtönelhárítás (Oldaltörés)
Tegyük be kettesbe?
© Az ügynök élete c. film
B

baráti állambiztonsági szervek: azok a szocialista országbeli állambiztonsági szervek, amelyekkel együttműködési, segítségnyújtási és kölcsönös tájékoztatási szerződés is összeköt.

bátorság: a veszélyes helyzettel való szembeszegülés akarati képessége a nemes, értékes célért. Mindig értelmes kockázattal jár. Vakmerőség: értelmetlen kockázat. – Állhatatosság: tartós bátorság.

beépítés (rád.): a titkos operatív technikai rendszabályok eszközeinek elhelyezése. – Beépítő – az előbbi műveletet végrehajtó műszaki operatív tiszt.

beépülés: hírszerzési szándékkal belép valamely szervezetbe, illegációba.

„beesett” vagy „bebukott” jelölt: nem a célirányos kiválasztás következtében kerül az állambiztonsági szerv látókörébe mint beszervezési jelölt. Látszólag kedvezőek a titkos együttműködés kialakítását meghatározó feltételek; például: terhelő vagy kompromittáló adat keletkezik vele szemben stb. – Tanulmányozása, ellenőrzése azonban lerövidül, és így a személy alkalmassága csak felszínesen ítélhető meg. – Negatívumai: konspirációs helyzete ismeretlen; kevés információ áll rendelkezésre emberi tulajdonságairól, objektív helyzetéről és lehetőségeiről; tisztázatlan a folyamatos, konspirált kapcsolattartás lehetősége.

befolyásolás: operatív módszer a megelőzésre. A politikailag ingatag, kedvezőtlen személyi tulajdonságokkal rendelkező, a negatív tendenciák felé sodródó emberek akaratának, állásfoglalásának, érzelmeinek megváltoztatása a kedvező irányban.

belső figyelés: az ellenséges csoport, szervezet stb. belső életére, tevékenységére vonatkozó információszerzés, adatgyűjtés, felderítés.

beszámoltatás: a hálózat tagja által adott szóbeli jelentés, beszámoló a végzett munkájáról, az alkalmazott módszerekről, az eredményekről, a hibákról, a nehézségekről, a javaslatokról és saját konspirációs helyzetéről. Az ellenőrzés és a nevelés egyik eszköze.

beszervezés: titkos, tervszerű és célratörő munkafolyamat, amelyben az operatív tiszt a rendelkezésé re álló, ellenőrzött adatok, körülmények birtokában a szervezetszerű, titkos együttműködés vállalását eléri a beszervezési jelöltnél.

beszervezés ellen ható motívumok: a beszervezési munkafolyamat során megy végbe a beszervezési jelöltben a motívumok harca. Ezek közül az együttműködési döntés ellen hat: az ellenséges észelem vagy bizalmatlanság a szocialista társadalmi renddel és az állambiztonsági szervekkel szemben; az ellenszenv és szembenállás a beszervező személye iránt; a félelem és az egyéni előítélet a hálózati munkával szemben; a félelem a lelepleződéstől; a félelem a társak bosszújától; az elkövetett bűncselekmény jogkövetkezményeinek lebecsülése; a bűntudat és a társadalmi visszailleszkedés hiánya.

beszervezés helye: a gyors vagy fokozatos módszerrel végrehajtott beszervezés utolsó aktusának szín helye. - Lehet: természetesen adott vagy mesterségesen kiválasztott helyiség. – Biztosítania kell: a természetes látszatot a meghívott jelöltben, a zavartalan munkakörülményeket és a konspirációt. Tilos ilyen célra igénybe venni: a párt-, a társadalmi szervek, a minisztériumok az országos főhatóságok helyiségeit vagy az ilyen fedést. – Nem ajánlatos ilyen célra: a jelölt lakása, munkahelye vagy nyilvános hely.

beszervezés időpontja: a gyors módszerrel végrehajtott beszervezés kezdetének (időpontjának) és befejezésének (időtartamának) poncos meghatározása. Meghatározói a jelölt körülményei, továbbá: az operatív helyzet, a meghívás módja, a beszervezés helye és a beszervezés várható időtartama.

beszervezési alap: olyan adatok és körülmények meglétét, esetenként megteremtését jelenti, amelyek lehetővé teszik a jelölt beszervezését, és biztosítják a tartós együttműködést az újonnan beszervezett személy és az állambiztonsági szervek között. – Fajtái: Hazafias (eszmei, politikai), terhelő vagy kompromittáló, anyagi érdekeltség.

beszervezési beszélgetés: a jelöltnek a beszervezés helyén való megjelenésével veszi kezdetét, és elbocsátásával ér véget. Gyors módszernél egyetlen beszélgetésre kerül sor. Fokozatos bevonásnál több beszélgetés valósul meg amíg a tulajdonképpeni vállalás meg nem történik. – Szakaszai: a beszervezési jelölt személyes tanulmányozása (vagy kihallgatása); a beszervezés végrehajtása; a titkos együttműködés gyakorlati kérdéseinek tisztázása. – Módszerei: a meggyőzés, a rávezetés, a felajánlás és a megegyezés.

beszervezési javaslat: elkészítése a beszervezési jelölt tanulmányozásának utolsó és a beszervezés végrehajtásának első, elhatározó jellegű mozzanata. Tartalmazza: a jelölt közvetlen és perspektivikus feladatait, a jelölt személyére vonatkozó jellemző adatokat, a jelölt alkalmasságának és meg bízhatóságának indoklását, a beszervezés alapját és módszerét, a beszervezés végrehajtásának tervét, a nyilatkozatvétel szükségességének, mellőzhetőségének indoklását, a beszervező és a beszervezésen résztvevők megjelölését. – Engedélyezett javaslat nélkül beszervezést megkezdeni vagy végrehajtani nem lehet.

beszervezési jelölt kiválasztásán azt az operatív munkafolyamatot értjük, amelynek során az operatív tiszt az állambiztonsági szervek előtt álló konkrét feladatok végrehajtására – törekedve a szervezetszerű kapcsolat létesítésére – a felderítő munka alapján felvetődött személyek közül eldönti, hogy kivel (kikkel) kell hálózatépítő céllal foglalkozni.

beszervezési módszer: azoknak a taktikai fogásoknak az összessége, amelyek biztosítják a beszervezés alapjait képező anyagok felhasználását, a jelölt beszervezését. – Fajtái: gyors, fokozatos.

beszervezési segédalap: olyan meglevő adatok és körülmények, amelyek a beszervezés alapvető motívumát – a főalapot – megerősítik, kiegészítik.

beszervezés megerősítése: a terhelő vagy kompromittáló adatok alapján a titkos együttműködésbe bevont ügynök ha újabb bűncselekményt követ el – ugyanakkor az operatív érdekek továbbra is megkívánják a titkos együttműködést vele –, azt az együttműködési alap – amely függő – megszilárdítására kell felhasználni. – Az elévülési idő felső határát kitolja.

beszervezés mellett ható motívumok: a beszervezés folyamatában, a különböző motívumok harca során a következők hatnak az együttműködés vállalásának irányába: a félelmi motívumok (például szabadulás a bűntudati feszültségtől); szabadulás a pillanatnyi szorongatott helyzetből; az agresszió és a hatalomvágy kiélésének lehetősége, a bűnös tevékenység és a bűntársak védelmének reménye (színlelt – Szimulált – vállalás); a kalandvágy; az elfojtott vágyak, álmok kiélésének lehetősége; az ellenség gyűlölete; egyéni sérelem, bosszúvágy; az állambiztonsági szervek iránti tisztelet, a felkérés rangja, magas fokú erkölcsiség, hazafiság; az ellenséges szerv vagy csoport megbízása.

beszervezésről jelentés: a végrehajtott beszervezésről 48 órán belül jelentést kell készíteni, amely tartalmazza: kit, mikor, hol, milyen alapon, milyen minősítéssel szerveztek be; milyen eltérés volt a beszervezési javaslattól; milyen megállapodás történt a titkos együtt működésre; a kölcsönös kötelezettségek, feltételek mértékét; a fedőnevet, a kapcsolattartás formáját; a beszervező megjegyzését. - Csatolni keli ehhez: az együttműködési vagy titoktartási nyilatkozatot; minden esetben a nyilvántartási kartonokat; esetleg a jegyzőkönyvet, a dokumentációt, a beszervezéskor kapott operatív értékű adatok leírását.

beszervezés végrehajtásától való elállás: erre sor kerülhet a beszervezés végrehajtásának megkezdése előtt (például a beszervezési javaslat jóváhagyása nem történik meg stb.), illetve a beszervezési beszélgetés első fázisában - a titkos együttműködés felvetése előtt – olyan körülmények ismertté válása esetén, amelyek kizárják a beszervezés cél szerűségét; ilyenkor a megkezdeti beszélgetést be kell fejezni. - -Operatív értékű adat nem juthat a jelölt tudomására; meghívása és a megtörtént beszélgetés elfogadható legendával legyen leplezve.

beszivárgás: az ellenség erőinek vagy eszméinek feltűnésmentes, egyenkénti vagy kisebb csoportokban (adagokban) történő folyamatos behatolása.

betekintők névsora: rendszeresített nyomtatvány azokról, akik közvetlenül vagy közvetve tudomást szereztek a hálózat tagjának kilétéről. Így például: részt vettek a tanulmányozásban, az ellenőrzésben; továbbá: a kapcsolattartók, az összekötők, a priorálók, akik előtt dekonspirálódott a beszervezett személy.

bizalmas nyomozás: a bűncselekményre utaló tevékenység vagy mulasztás bizonyítására, illetve cáfolására alkalmas adatok megszerzésével biztosítja: a bűncselekmény megelőzését, akadályozását, korlátozását, operatív megszakítását, a büntetőeljárás kezdeményezését, vagy – kizáró okok esetén - a bizalmas nyomozás megszüntetését. – Követelményei: törvényesség, hatékonyság, célirányosság, konspiráció, koordináció, tárgyilagosság, tervszerűség.

bizalmas nyomozás elrendelése: ellenőrzött vagy ellenőrzést nem igénylő – bűncselekmény elkövetésére utaló – adatok bizonyítása, illetve cáfolása céljából kell elrendelni. – Elrendelhető: bűncselekmény elkövetésével gyanúsított ismert személy, csoport ellen; ismert bűncselekmény ismeretlen tettese(i) ellen.

biztosított találkozó: konspirációs szempontból kiemelkedően fontos helyzetben levő hálózati személy védelmét szolgáló intézkedés. A találkozó helyét az operatív tisztek még a találkozó előtt ellenőrzik; úgyszintén a hálózati személyt, valamint a kapcsolattartót a találkozóról történő távozása után operatív figyeléssel ellenőrzik, hogy az ellenség nem tett-e velük szemben ellenőrző intézkedést.

BM-nyilvántartás: a BM Ügyrendjében meghatározott feladatokkal kapcsolatos adatok országos nyilvántartását és adatszolgáltatását végzi. – Rendszere: állambiztonsági, bűnügyi (büntetett előéletűek, ujjnyomat-, hálózati, személy- és tárgykörözési stb.); igazgatásrendészeti (útlevél-, lakcím-, gépjármű-, külföldiek stb.).

börtönelhárítás: operatív felderítés és adatgyűjtés - előzetes ellenőrzés, bizalmas nyomozás teljesítése a büntetés-végrehajtási intézetekben fogva tartott elítéltek között. – Fő eszköze: a börtönhálózat.

Célhelyiség - ellenfigyelés (Oldaltörés)
Zajos a kép?
© Az ügynök élete c. film
C, Cs

célhelyiség: a titkos operációk (operatív akciók) végrehajtására, valamint a titkos operatív technikai rendszabályok eszközeinek beépítésére kiválasztott helyiség.

célobjektum: szerv, szervezet, intézmény, ahol az ellenünk irányuló aknamunkát szervezik vagy végzik. Számítani lehet itt az ellenséges elhárítás jelenlétével is. - Lásd: alképviselet, külképviselet. Célszemély: akire a tanulmányozás vagy a bizalmas nyomozás irányul.

cenzori osztály: a Honvédelmi Minisztérium Vezérkari Főnökségének alárendelt szerv; hívatott a katonai jellegű titkokra nézve szakvéleményt adni vagy szakértőt biztosítani.

cím- és fotónyilvántartás: helyi operatív nyilvántartás a hírszerzőgyanús címekről. – Az egyoldalú levelezések címzettjeit szükséges itt ellenőrizni.

csapda: cselfogás, amellyel valakit lépre csalnak. – Olyan helyzet megteremtése, amely az ellenséges személy leleplezésére, vagy a bűncselekmény felderítésére irányul. – Operatív módszer a konspirált ellenséges tevékenység bizonyítására vagy a tettenérés elérésére. A bizalmas nyomozás alatt álló személynek kombinációval olyan lehetőséget kínálunk fel, amely terveinek megfelel.

csere: a szocialista országok állambiztonsági szerveinek felelősségvállalása árulás, baleset stb. folytán az ellenség kezébe került (jutott) hivatásos és titkos munkatársaiért. A jogerősen elítélt kémek, politikai bűnözők kiadásával valósul meg diplomáciai úton.

D

dekonspiráció (lat.): árulás, fecsegés vagy egyéb titoksértő magatartás következtében operatív értékű adat lelepleződése az ellenség előtt. Emiatt az adott területen lépéshátrányba kerülünk; dekonspirál.

dekonspirálódás (lat.): lelepleződés az ellenség vagy arra illetéktelen személy előtt. - Nemcsak a titkokra vonatkozó adat lelepleződését jelenti, hanem az arra utaló körülmény, tény stb. nyilvánosságra kerülését is. - Oka lehet: a konspirációs szabályok megsértése, a gondatlanság, a szakszerűtlenség, az ésszerűtlen kockázat vállalása.

dezinformáció (lat.): megtévesztő. félrevezető információ (adat, tény, eszköz, támpont, rajz stb. ) a politikai, a gazdasági, a társadalmi, a kulturális életről, a tudományos-technikai munkáról, a katonai kérdésekről, saját operatív helyzetünkről, céljainkról. Az ellenséget megtéveszti, és hatása (vagy több dezinformáció) dezorientálhatja. Téves irányban köti le az ellenség figyelmét, erőit, eszközeit, és időszakos védelmet nyílt a valóságos titkoknak. Követelményei: állja ki az ellenség ellenőrzését; legyen hitele és aktualitása; megszerzésének módja legyen legalizálható; feleljen meg az ellenség hírigényének, és jusson a célba; dezinformál, dezinformatív.

dezinformáció fajtái: írásos adathordozó (például: jelentés, levél, közlemény. rajz stb.); szóbeli közlés (például: beszéd, rádió- vagy televízióadás stb.); bemutató demonstratív jellegű (például: kiállítás, álcázott objektum, felvonulás, gyakorlat stb.).

diplomáciai fedésű hírszerzés: az államok közötti kapcsolatokból adódó hírszerzési lehetőség, amelyet a küldő állam missziója a fogadó állam ellen a legális és az illegális eszközök komplex igénybevételével folytat. A hírszerző tevékenységre a diplomáciai fedés (fedőfoglalkozás) ad lehetőséget.

diverzió (lat.): alattomos felforgatás, romboló és gyújtogató aknamunka. – Átvitt értelemben: eltérés. – Egyrészt: konspiráltan szervezett, előkészített, ellenforradalmi célzatú rongálás (rombolás): közmű, termelő-, közforgalmú vagy hírközlő üzem vagy berendezés, középület vagy építmény, termék- vagy terménykészlet, hadianyag avagy rendeltetésénél fogva hasonlóan fontos más vagyontárgy ellen. – Másrészt: merénylet államhatalmi szerv tagja, állami szervnél vagy társadalmi szervezetnél irányító szerepet betöltő személy ellen - a szocializmus érdekében kifejtett tevékenysége miatt. - Ideológiai diverzió: az imperialista aknamunka egyik formája, a fellazítás eszköze a kommunistaellenesség szolgálatában. – A titkosszolgálatok rendkívüli viszonyok esetére diverzáns (deszant) csoportokat készítenek fel.

dosszié (fr. ): iratgyűjtő, irattartó, mappa. - Valakire vagy valamire vonatkozó anyagok gyűjteménye.

E, É

éberség: az ellenséges tevékenység, káros jelenség vagy mulasztás elhárítására, megszüntetésére irányuló aktív készenlét.

egyérintéses találkozó: anyagátadás szóbeli kapcsolatfelvétel nélkül. A személyes megjelenés kölcsönös ellenőrzése után történik az anyag leadása, illetve felvétele; nyitott ablakú gépkocsiba menet közben, nyilvános hely mellékhelyiségében stb.

együttműködés: az a tény, hogy valaki (itt) együttműködik (itt) valamiben. – Az állambiztonsági szervek vonatkozásában: a hálózat tagjának vagy a hálózaton kívüli kapcsolat tevékenységének összhangja, értelmi és érzelmi azonosulása az állambiztonsági feladatokkal. - Az ellenség oldaláról: az elkövető az érintkezésbe bocsátkozáson és a megállapodáson túl már egyeztetetten tevékenykedik, együtt cselekszik a Magyar Népköztársaság hátrányára külföldi kormánnyal, szervezettel vagy ezek megbízottjával.

együttműködési alap: a szervezetszerű titkos együttműködés folyamatában kialakuló munka kapcsolat tartalmi meghatározója. Tartalmát a beszervezés során felhasznált fő- és segédalapok képezik. Ez a munka sikeressége és a nevelés eredményeként szélesedik, gazdagodik – mint például: kipróbáltság, elkötelezettség, az ellenség gyűlölete, tisztelet és hála, elismerések stb.

együttműködési nyilatkozat: elkészítése a beszervezés fontos része, érdemi írásba foglalása. – Tartalmazza: a beszervezés főalapját, a vállalt kötelezettségeket, a törvényes szankciókat, a hálózati személy jogait, kötelezettségeit stb.-t. – Elkészítésétől csak külön engedéllyel lehet eltekinteni. - Elnevezése célszerűen különböző lehet; például megállapodás.

együttműködés megtagadása: a hálózati személy az együttműködés vállalása után az eredeti elhatározását revideálja. Ilyenkor a további együttműködésre kényszeríteni törvénytelen; helyette szabályszerű kizárási eljárást kell lefolytatni. Terhelő adatok esetén kezdeményezni kell a büntetőeljárás megindítását. Az okokat minden esetben alaposan ki kell vizsgálni.

„elaltatás”: a hosszabb ideig tartó, nyílt – demonstratív - operatív figyelésről való áttérés a konspirált operatív figyelésre. Ezáltal az ellenséges tevékenységet kifejtő személy úgy véli, hogy figyelése megszűnt, és ez tompítja éberségét, fokozza magabiztosságát.

elemzés: az állambiztonsági szempontból fontos információ(k) logikai absztrakció útján elemeire való felbontása a meghatározó okok felkutatása érdekében. Az elemek önmagukban és összefüggéseikben történő vizsgálata abból a célból, hogy feltáruljanak az ellenséges tevékenység, a káros tendencia kialakulásában szerepet játszó lényeges tényezők. - Elegendő mennyiségű és ellenőrzött információn (információkon) kell alapulnia.

elemző-értékelő munka: a gondolkodási műveletek összessége, amely a rendelkezésre álló adatok, információk és jelenségek alapján összefüggéseiben, kölcsönhatásaiban vizsgálja az ellenséges tevékenységet, és von le következtetéseket.

elhárítási tevékenység fajtái: az állambiztonsági operatív munka céljainak megfelelően tevékenységi fajtákra osztható; ezek: a felderítés (adatszerzés az ellenségről); a megelőzés (a már megszerzett adatok alapján); a megszakítás (a várható kár csökkentése). – Mindhárom fajtának azonos és eltérő operatív módszerei vannak.

eligazítás: a hálózat tagjának operatív feladatait meghatározó szóbeli eligazítás. – Tartalmazza: a végrehajtandó feladatot, a végrehajtás módját, a szükséges legendát, a rendelkezésre bocsátott eszközök alkalmazásával (felhasználásával) kapcsolatos kiképzést, a magatartási vonalat, a különböző helyzetekben követendő eljárást, az ún. „nyitott kérdések” megvitatását és a megértési szint ellenőrzését. Indokolt esetben írásos megbízással is kiegészíthető, amelyet a hálózati személy aláírásával igazol; például: dezinformációs anyag.

elkötelezettség: a Hálózat tagjának – elsősorban a titkos munkatársnak – az állambiztonsági szervekhez kötődő olyan viszonya, amely a feltétlen hűséget, az odaadást, az áldozatvállalást tartalmazza. A hálózati operatív munka sikerei, konkrét eredményei fokozzák az elkötelezettséget.

ellenfigyelés: az operatív figyelés felderítését szolgáló ellenintézkedés. Hírszerző tiszt, ügynök vagy áruló hálózati személy ellenőrzését szolgálja, hogy milyen mértékben áll az elhárítás látókörében. Alkalmazásával megállapítható az operatív figyelést végzők: személyleírása, munkamódszerei, járműparkja (típusa, forgalmi rendszáma).

Fátyolozás - hivatásos hírszerzés (Oldaltörés)
Olvasó mozgalom
© Az ügynök élete c. film
F

fátyolozás: az operatív úton megszerzett adat, információ, dokumentum stb. érdemi felhasználását lehetővé tevő legalizálási eljárás. A forrást, a megszerzés és a továbbítás módját ennek során kell felismerhetetlenné tenni.

fedett figyelőhely: az operatív feladat végrehajtására leplezett módon megszervezett helyiség; például: szoba, porta, iroda, raktár stb. Rendeltetése lehet: személy vagy objektum megfigyelése, jelzés adása, helyi rögzítés, műszaki feladat végrehajtása, berendezés elhelyezése stb. – Jellege szerint lehet: állandó, ideiglenes, mozgó (például gépkocsi).

fedőfoglalkozás: az állambiztonsági szervek nem nyílt állományának zavartalan tevékenységét biztosító munkakör. – Egyes hírszerző szervek teljes operatív állományukat fedőfoglalkoztatás alatt szerepeltetik; ilyen például a BD. A konkrét operatív ügybe bevezetett operatív tiszt legendájához tartozik az ellenőrizhető fedőfoglalkozás.

fedőigazolvány: valamely intézmény, hivatal vagy más szerv vezetőjének hozzájárulásával kiadott személyi, munkaadói stb. igazolvány, amely lehetőséget nyújt arra, hogy az állambiztonsági feladatot: végrehajtó operatív tiszt leplezze hivatását és céljait. Szükség szerint a hálózati személy is ellátható ezzel.

fedőnév: az állambiztonsági szolgálat operatív munkatársának, a hálózat tagjának kilétét leplező vagy jelölő elnevezés. Legalizálását szükség szerint fedőigazolvánnyal kell alátámasztani.

fedőszerv: olyan létező hivatal, intézmény, szerv, vállalat stb., amelynek rendeltetésszerű apparátusába ágyazva hírszerző, elhárító szerv működik. Lelepleződés esetén a dekonspirálódott egységet át kell szervezni.

feladatterv: a hálózati személy közeli és távoli feladatait meghatározó okmány. Az operatív lehetőségek és a személyi tulajdonságok alapján tartalmazza a feladatokat, a végrehajtás módját, a feladat teljesítéséhez szükséges segítséget. Az eszközök és módszerek használatának, illetve alkalmazásának elsajátítását a ki képzési terv írja elő.

felajánlás: a hálózati személy felajánlása két irányban történhet; egy részt: a más irányú lehetőség folytán a társszerveknek. Ilyenkor az írásbeli felajánlásra ugyancsak írásban 15 napon belül választ kell adni. Másrészt az operatív lehetőségeitől és személyi tulajdonságaitól függően az ellenségnek – például az operatív játszma kialakítása céljából. Ilyenkor a felajánlást operatív kombináció előzi meg, amellyel a kiválasztott hálózati személyt az ellenség látókörébe helyezzük.

felajánlkozás: a hálózati, elsősorban az ügynöki munkára történő közvetett vagy közvetlen jelentkezés valamely biztonsági szervnél. Indítéka rendszerint az ellenfél megbízása vagy egyéni érdek például: karrierizmus, kalandvágy külföldi utazás, hatalmi vagy bosszúvágy). Okait minden esetben alaposan ki kell vizsgálni

felderítési módszerek: az ellenségről való adatszerzés - megismerés – módszerei: megfigyelés; titkos kikérdezés, meghallgatás, dezinformálás, operatív kombináció és a hálózati beépülés.

fénykép-nyilvántartás: az állam elleni - politikai jellegű – vagy a hatáskörbe vont más bűncselekmények elkövetésével gyanúsított és előzetes letartóztatásba helyezett személyről három felvételt kell készíteni (szembe-, oldalnéző és merőleges helyzetből). Ebből egy példányt a vizsgálati dossziéban kell elhelyezni. A központi nyilvántartóból szükség szerint másolatot, sokszorosítást lehet igényelni.

figyelőkarton: nyilvántartási eszköz. A kiválasztott személyről kell kitölteni, ha azt valamilyen fontos operatív érdek megkívánja.

fizetéskiegészítés: a Hálózati személynek időközönként vagy rendszeresen juttatott anyagi kárpótlás az olyan veszteségekért, amelyek megszerzése egyébként törvényesen módjában állna; például: másodállás, amelyről éppen a hálózati munkával járó többletelfoglaltság miatt mond le. – Nem jelent fizetést vagy anyagi érdekeltséget mint beszervezési alapot.

fogdaügynök: a börtönelhárítástól igénybe vehető hálózati személy az előzetes letartóztatásban levő gyanúsítottak között végzendő felderítésre, ellenőrzésre, adatpontosításra. Alkalmazása az operatív technikával kombináltan célszerű.

fokozatos módszer: a beszervező operatív tiszt személyes kapcsolatot teremt a jelölttel, és a szervezetszerű titkos együttműködés vállalását csak később – a különféle és kellően fedett, de az állambiztonsági munkához objektíven kapcsolódó részmegbízatások teljesítésétől függően – éri el.

G, GY

gazdasági hírszerzés: az imperialista hírszerző szervek legális és illegális eszközök igénybevételével folytatott adatszerző, elemző és értékelő tevékenysége; a népgazdasági és a KGST-tervek, a külkereskedelem, a gazdasági kapcsolatok, az életszínvonal, a termelékenység, a fizetési mérleg, a hitelügyletek, a nyersanyagforrások és tartalékok, a szállítás, egyes iparágak kapacitása és sebezhetősége, valamint a segítségnyújtás az új nemzeti államoknak stb. vonalán.

H

hálózat: az állambiztonsági szervek titkos segítőtársainak összessége. Fő eszköz, amelynek tagjai az állambiztonsági szervek vezetésével és irányításával a szervezetszerű titkos együttműködés keretében vesznek részt a Magyar Népköztársaság védelmének erősítéséhez szükséges információk megszerzésében, a titkos operatív intézkedések végrehajtásában, a külső és a belső ellenség aknamunkájának felderítésében, megelőzésében és megszakításában. – Tagjait az állambiztonsági szervekhez fűződő munkakapcsolatuk alapján minősítjük.

hálózat ellenőrzése: tervszerű munkafolyamat, amelynek keretében a titkos együttműködésből adó adódó lehetőségeket és a rendelkezésre 016 titkos nyomozati (operatív) eszközöket felhasználjuk a hálózati személy munkájának, helyzetének és személyének ellenőrzésére a teljes objektivitás biztosítása és az esetleges dekonspirálódás vagy az árulás megelőzése érdekében.

hálózati funkciók: a hálózattal végrehajtandó vagy biztosítandó feladatok, amelyek a következők: titkos információk szerzése, felderítés; operatív kombinációk (akciók) végrehajtása; ellenséges tevékenységet folytató személyek felismerése és felkutatása; fogdai felderítés és börtönelhárítás; preventív védelem és operatív ellenőrzés; a hálózati munka egyes részfeladatainak teljesítése; rezidensi teendők ellátása; egyéb operatív megbízatások teljesítése.

hálózati jelentés: a szervezetszerű titkos együttműködésben álló hálózati személy által adott információ írásban rögzített formája. Az egy példányban, fedőnévvel ellátott és egyes szám 3. személyben megírt jelentésben nem lehet utalás a forrás kilétére. Külön kerül rögzítésre a tényanyag és külön a hálózati személy észrevétele, javaslata. Értékelés után a kapcsolattartó operatív tiszt záradékolja - az intézkedések, a megjegyzések és a javaslatok feltüntetésével. – Formái: információs, tájékoztató, elsődleges és folyamatos.

hálózati nyilvántartás: magában foglalja az állambiztonsági szervek titkos segítőtársainak összességét.

hálózati személy felajánlása: kizárás előtt az egyébként jól dolgozó hálózati személyt írásos jellemzéssel átadás céljából fel kell ajánlani a munkahely szerint illetékes állambiztonsági szervnek. A megkeresésre 15 napon belül válaszolni kell.

hálózati személy kizárását kell kezdeményezni akkor, ha bármilyen okból az együttműködésre véglegesen alkalmatlanná vált. – Cél: a korábban eredményesen dolgozó, kvalifikált hálózati személy megtartása. Tehát: az operatív helyzet változása következtében megszűnő hírszerző lehetőség nem feltétlenül indokolja a hálózati személy kizárását. (Ilyenkor – átmenetileg – nem lát el konkrét feladatot.) – A kizárásra az operatív tiszt készít javaslatot, amelyet a jogosult vezető hagy jóvá. Tartalma: a kizárás indokolása, a végzett munka értékelése, a szervvel szemben esetleg fennálló jogos igények, követelések; ezek kielégítésének módja, formája stb. – A hálózati személlyel személyesen közölni kell kizárást. A titkokra vonatkozóan pedig titoktartási nyilatkozatot kell íratni vele.

hálózati személy kötelességei (általában): a konspiráció megtartása, a titkok megőrzése; az operatív adatok, az elkövetett (előkészületben levő) bűncselekmények azonnali, torzításmentes jelentése szóban és írásban; bűncselekményt nem követhet el, ilyet nem provokálhat; a kapott és vállalt feladatok legjobb végrehajtása; a súlyos bűncselekményt dekonspiráció árán is megakadályozni; operatív lehetőségeit és személyi tulajdonságait állandóan fejleszteni.

hálózati személy munkájának értékelése (minősítése): a hálózati személy munkáját „Minősítésben” kell értékelni, ha: jelentős ügyben befejezte a munkáját adott munkaterületen teljesítette a feladatát, vagy megszűnt az operatív lehetősége, és más feladatkört (hálózati funkciót) nem kap; átminősítésére történik javaslat; operatív lehetőségeiben lényeges változás következik be; személyi tulajdonságaiban (körülményeiben) jelentős változásra került sor; másik állambiztonsági (bűnügyi) szervhez vagy operatív tiszthez kerül; pihentetésére történik javaslat; mivel véglegesen alkalmatlanná vált a titkos együttműködésre, kizárására történik javaslat. - A felsorolt eseteken túl a hálózati személyt évente egy alkalommal rendszeresen minősíteni kell.

hálózati személy operatív lehetőségei (összevont megfogalmazásban a következők): kapcsolat az ellenséggel és felderítési lehetőség, mozgási lehetőség, előnyös beosztás, jelentős hazai vagy külföldi kapcsolat, kedvező utazási lehetőség, lehetőség a speciális állambiztonsági feladat megoldására, lehetőség az ellenséges hírigények kielégítésére, származásból, pályafutásból fakadó lehetőség.

hálózati személy személyi tulajdonságai (összevont megfogalmazásban a következők): értelmi képesség, képzettség, világnézet, politikai meggyőződés, jellembeli tulajdonságok (megbízhatóság), kialakult szenvedélyek, hajlamok; jellemző szokások, vérmérséklet, akarati tulajdonságok, személyi körülmények, egészségi állapot, megjelenés.

hálózati személyek átadása: csak indokolt esetben (például: az operatív tiszt huzamos megbetegedése, áthelyezése, tartós vezénylése, illetve a hálózati személy lehetőségeiben bekövetkezett változás – fejlődés stb.) hajtható végre. Az ügyrendben jogosított vezető engedélyezheti. – Lehetséges változatai: állambiztonsági szervtől – állambiztonsági szervhez; állambiztonsági szervtől – bűnügyi szervhez; bűnügyi szervtől – állambiztonsági szervhez. – Az átadásnak lehetőleg személyesen kell történnie. Esetenként előfordulhat, hogy az újonnan kijelölt operatív tiszt jelszó segítségével veszi fel a kapcsolatot a hálózati személlyel.

hálózati személyek jogi helyzete: a szervezetszerű titkos együttműködés létrehozása különleges jogi helyzetet – kölcsönös kötelezettségeket és jogokat – teremt. A hálózati személynek az operatív munkában az utasításra végrehajtott cselekedetei során elszenvedett anyagi károsodásáért vagy egyéb hátrányáért védelmet, jogorvoslatot kell biztosítani. A hálózati személynek jogos követelése teljesítéséért az állambiztonsági szervek garanciát vállalnak, és ennek megtartása a kapcsolattartó operatív tiszt jogi és erkölcsi felelősségét feltételezi.

hálózati személyek képzése: olyan ismeretek, jártasságok és készségek kialakítását, illetve olyan politikai és erkölcsi belső indítékok megteremtését jelenti, amelyek alkalmassá teszik az ellenség elleni harcra. – Követelményei: céltudatosság, folyamatosság, differenciáltság, tervszerűség. – Területei: szakmai (operatív) képzés, pszichológiai felkészítés.

hálózati személyek nevelése: azt a célt szolgálja, hogy feladataikat becsületesen, politikai tisztánlátással, a haza iránti odaadással, kezdeményezőkészséggel végezzék. – Területei: politikai nevelés (célja: a politikai megbízhatóság kialakítása, erősítése, a szocialista hazafiság kibontakoztatása, megszilárdítása); erkölcsi nevelés (célja: a szocialista haza iránti elkötelezettség fejlesztése, a szocialista társadalom erkölcsi normáinak elfogadtatása).

hálózati személyek panaszjoga: a hálózati személyeket panaszjog illeti meg. A kapcsolattartó operatív tiszt a hálózati személynek szóban vagy írásban előadott kérését, panaszát a szolgálati útnak megfelelően köteles felterjeszteni, vagy elöljáróját – ilyen igény esetén – külön találkozóra meghívni. A panaszjog tiszteletben tartásával, a valóságos sérelmek, károk felismerésével és orvoslásával megelőzhető például a dekonspiráció, a fegyelmi vizsgálat, a polgári per stb.

hangulatjelentés: a közvélemény vagy a társadalom egyes rétegeinek, esetleg egy-egy terület lakosságának tudatát, közérzetét, viselkedését, véleményét, érzelmi állapotát egy adott időpontban tükröző tájékoztató jelentés. Az állambiztonsági szervek feladatát képezi a vezetés tájékoztatása ilyen értelemben is.

helyi kapcsolatról jelentés: a szocialista országokba akkreditált, kihelyezett stb. kapitalista állambeli tisztviselők minden olyan magánjellegű ismerősükről, aki a szocialista ország állampolgára, jelentést kötelesek írni. – A jelentés tartalmazza: az ismerős nevét, személyi adatait, körülményeit, jellemzését, a megismerés módját, a kapcsolattartás sűrűségét, jellegét, a jelentést tevő véleményét, megjegyzését. – A jelentést végső soron az elhárítás kapja meg.

hírszerzés: a már felderített (tényleges vagy potenciális) ellenségről híranyagok, információk tervszerű gyűjtése a titkos nyomozati (operatív) eszközökkel és módszerekkel – a politikai, a katonai, a gazdasági, a tudományos-műszaki, a kulturális, az operatív stb. igények alapján. – A komplex tevékenységbe beletartozik az apparátus, amely ezt végzi, továbbá összegezi, rendszerezi, ellenőrzi, értékeli, és a meghatározott szervek rendelkezésére bocsátja az így keletkezett anyagokat. – Lásd: felderítés.

hivatalos kapcsolatnak nevezzük azt a személyt, aki az adott területen, vonalon vagy objektumban betöltött vezetői munkakörénél fogva segíti az állambiztonsági szervek munkáját.

hivatásos hírszerző: a titkos értesülések megszerzésével megbízott tiszt, a hírszerző szolgálat állandó, hívatásos tagja, aki otthon vagy külföldön teljesít szolgálatot, és a központból kapott utasítások szerint jár el.

Ideiglenes tartó - listás védő (Oldaltörés)

Személyi követő
© Az ügynök élete c. film
I

ideiglenes tartónak nevezzük azt az operatív tisztet, aki az ügyrend szerinti kapcsolattartót – annak akadályoztatása miatt (például: betegség, szabadság, tanfolyam stb.) – mintegy három-négy hónapig helyettesíti.

ideológiai diverzió: a burzsoá eszmék és nézetek becsempészése a propaganda modem eszközével a szocialista országok közéletébe. Irányításával, koordinálásával saját titkosszolgálataikat bízzák meg az imperialista kormányok. – Lásd: fellazítás.

illegális rezidentúra: külföldön egymáshoz kapcsolt hálózati személyek csoportja, akiknek működése semmilyen vonatkozásban nem utal a küldő vagy megbízó országra.

információcsere: az állambiztonsági feladatok eredményes ellátásához szükséges információkat, tapasztalatokat az érintett, illetékes szerveknek szóban és írásban kell átadni. – Követelményei: csak az illetékes szervvel (szervnek); amíg az információ aktuális; a forrást a szükséges mértékben védeni (fátyolozni) kell; a felhasználás módjára és mértékére ajánlást kell tenni. – Információcserében van(nak): az állambiztonsági szerv és a hálózat; az állambiztonsági szerv és a társszervek; a baráti állambiztonsági szervek.

információszerzés módszerei: titkos módszerek (például: a hálózat alkalmazása, személyes felderítés, „sötét” hírszerzés, a menekültek kihallgatása stb.); technikai eszközök alkalmazása (például: lehallgatás, rejtjelfejtés, elektronikus, kozmikus és légi felderítés stb.); legális anódszerek (például: kiadványok értékelése, nemzetközi kapcsolatok, diplomáciai érintkezés stb.), valamint a felsoroltak kombinált alkalmazása.

informátor (ang.): információt adó, tájékoztatást nyújtó személy. Az állambiztonsági munkát szabályozó, 1973. január 1-ig hatályban volt szabályzat szerint a perifériális felderítési lehetőségekkel rendelkező hálózati személyek elnevezése volt. A totális elhárítás időszakában – amelyet a kül- és belpolitikai helyzet határozott meg - az informátorok képezték a tömeghálózatot. – Titkosinformátor-kategóriát – elnevezésében és tartalmában egyaránt – valamennyi kapitalista ország hírszerző és elhárító szerve alkalmaz: a szűrő-kutató munkára és a baloldali beállítottságú személyeket, szerveket ellenőrző feladatok végrehajtására.

J

jellemző adatok: politikai beállítottság (például: világnézeti beállítottság (felfogás), párt-, tömeg szervezeti tagság, aktivitás, tisztség(ek), közéleti szereplés, 1956-os magatartás); személyi tulajdonságok (műveltség, életvitel, a környezethez, a munkához való viszony, szokások, érdeklődés, anyagiasság, esetleges testi fogyatékosság, egészségi állapot). – Lásd: környezettanulmányi adatok.

jóhiszemű: aki becsületesen jár el, de akaratlanul téved, hibázik.

K

kapcsolat helyreállítása: az állambiztonsági szerv és a hálózat tagja közötti összeköttetési rendszer tervszerűségében fellépett zavar elhárítása, a folyamatosság ismételt helyreállítása.

karrierista: törtető, aki gátlástalanul keresi az előmenetelt, az érvényesülést. – Bejutása a hálózatba súlyos veszélyek forrása lehet.

katonai elhárítás: a Magyar Népköztársaság fegyveres erői személyi állományának, állam- és szolgála ti titkainak, eszközeinek védelmét látja el a külső és a belső ellenség tevékenységével szemben.

katonai hírszerzés: az egyes országokban a hadseregek vezérkarai által irányított hírszerző, elemző értékelő tevékenység. A katonai hírigény főbb kérdései: a hadrendi felépítése, fegyverzete, kiképzési rendszere, személyi állománya, szállítási eszközök, a szövetségesek katonai ereje, a velük való együttműködés, a hadiipar és a haditechnika, a mozgósítási tervek és készletek, a belbiztonsági erők és helyzetük.

KESPA – Katonai Elhárítás Speciális Adattára: a katonai elhárítás látókörébe került személyek, objektumok stb.-k naprakész nyilvántartását végzi. Adatszolgáltatása csak tájékoztatási célt szolgál.

kétkulacsos hálózati személy: aki ellenséges szándékkal, a büntetőjogi felelősségre vonás alóli kibúvás céljából, illetve bűntársainak mentése érdekében vállalja az állambiztonsági szervekkel va16 titkos együttműködést, és őszintének is mutatkozik; ugyanakkor beszervezését elárulja bűnös kapcsolatainak. – Lásd: színlelt (szimulált) vállalás:

kettes számú jelentés: a nem szocialista országban tett szolgálati, hivatalos utazásról való írásbeli jelentéstételi kötelezettség az állambiztonsági vonatkozású tapasztalatokról.

kettős hálózati személy: akit az állambiztonsági szervek tudta és engedélye nélkül valamely ellenséges titkosszolgálati szerv beszervez, és értékes, aktív munkát az ellenségnek végez.

KGST-titok: fogalmát a törvény nem határozza meg, de erre vonatkozik a 14/1971. (IV. 15. ) Korm. számú rendelet l. § 21c. pontja, amely szerint: „más állam által titkosnak minősített és a Magyar Népköztársaság rendelkezésére bocsátott adat;" – Titoksértést olyan adattal kapcsolatban is el lehet követni, amelyet nálunk nem, de valamelyik KGST tagállam annak minősít.

kiemelt ügy: egy állambiztonsági szerv működési területén kiemelkedő politikai-társadalmi veszélyességet képező, bizalmas nyomozás alatt álló bűnügy.

kiszorítás: büntetőeljáráson kívüli adminisztratív intézkedés ellenséges, megbízhatatlan személyeknek meghatározott munkaterületről, objektumból való távoltartására.

kiválasztás: a hálózati feladatuk végrehajtására az állambiztonsági szervek látókörébe került személyek közül beszervezési jelöltként arra esik a választás, aki a feladat teljesítésére alkalmasnak látszik, és a titkos együttműködés kialakítását nem zárja ki valamilyen körülmény. – A kiválasztás elvei: a célirányosság, a jelölt alkalmassága, a titkos együttműködés kialakításának feltételei.

kompromittálás: büntetőeljáráson kívüli ellenintézkedés az ellenséges tevékenység megszakítására. – A bűncselekmény tervezőjének közvetve vagy közvetlenül tudomására hozzuk, hogy bűnös szándéka ismert, és az annak is a tudomására fog jutni, akitől függő helyzetben van.

kompromittáló alap (adatok): az ügynöki beszervezésnél az általunk kiválasztott személy egyéni, erkölcsi presztízsének, családi és társadalmi helyzetének nagyfokú veszélyeztetettsége motiválja az együttműködést. Érzelmi szempontból ez kezdetben ellenünk hangolja az ügynököt, s ezért, ha lehet, ajánlatos előbb lojális alapon megkísérelni a beszervezést, mert az érzelmek áthangolása hosszabb időt és sok munkát vesz igénybe. – A kompromittáló adat hatástalan, ha az csekély súlyú, illetve ha a beszervezési jelölt önérzetét, emberi méltóságát súlyosan sérti.

konspirált körlet: a nem nyílt állomány szolgálati működésének biztosítását szolgólú elhelyezés, amelyet vállalat, hivatal, intézmény fedésével védelmezünk, legalizálunk.

konspiratív körözés: a bizalmas nyomozás sajátos formája, amikor az operatív erők, eszközök és módszerek tervszerű és kombinatív alkalmazásával történik intézkedés az államellenes bűnözők felkutatására és elfogására.

konténer (ang. ): szállításhoz, raktározáshoz használatos tartó, tartály. – Híranyag, titkos eszköz, utasítás, pénz stb. rejtésére preparált használati tárgy (például: ruhakefe, szerszám stb.) vagy más tárgy például: halkonzerv, szobor-, erre a célra kialakított fadarab, esetleg élő állat). – A konténer iránti követelmények: illeszkedjen a személy által használt eszközök, tárgyak logikai köréhez; rendeltetésszerű használatra alkalmas legyem; gyártmánya legyen legalizálható. – A rejtekhelyen elhelyezett konténer típusai: ráhelyező, behelyező és dobó.

konzul (dipl. lat.): főleg útlevél-, vízum-, állampolgársági és magánjogi ügyekkel foglalkozó külképviseleti tisztviselő, diplomata. – Mivel tömeges ügyfélfogadást bonyolít le a fogadó országban, ez a beosztás a titkosszolgálati feladatok fedésére alkalmas; – konzuláris, konzulátus.

környezettanulmány: összefoglaló jelentés, amely az állambiztonsági szervek érdeklődési körébe került személyek életkörülményeire, politikai és általános emberi magatartására, személyi tulajdonságaira vagy más kapcsolódó operatív értékű adatokra vonatkozó megállapításokat tartalmaz.

környezettanulmányi adatok: a személyi, az életrajzi, a más jellemző és az operatív jellegű adatok összessége. Nem azonos a rendőri információ anyagával.

követségi kapcsolat: a Budapestre akkreditált külképviseleti beosztottak hivatalos, társadalmi és magánjellegű kapcsolatainak köre. – Tisztségviselő és közalkalmazott ilyen kapcsolatot csak engedéllyel tarthat.

kutató-nyilvántartás: országos méretekben kimutatja az állam elleni – politikai – bűncselekményekért elítélt, ilyenért eljárás alatt állt, de már amnesztia alá esett, elévült vagy a kellően nem bizonyított bűncselekmények tetteseit. Az adatok csak tájékoztatásul szolgálnak, felhasználásuk törvénytelen.

Külföldieket Ellenőrző Osztály - KEO: minden, a Magyar Népköztársaságba be- és átutazó kapitalista országbeli állampolgárt nyilvántart. Ellátja a külföldiekkel kapcsolatos rendészeti feladatokat. Nemzetiségenként nyilvántart miniden, hazánkban élő külföldi állampolgárt.

Külügyi Osztály: az állambiztonsági szervek titkos nyomozati (operatív) eszközei és módszerei alkalmazásának, illetve fenntartásának anyagi és pénzügyi ügyintézését biztosító szerv.

L

lakáskapcsolat: az a lakó- vagy munkahely, intézmény stb., amelyet az operatív figyelés alatt álló személy felkeres. A kapcsolatban álló személy kilétének megállapítása további intézkedést, ellenőrzést igényel. – Lásd: mozgókapcsolat.

lakáskönyv:az állambiztonsági alegységeknél vezetett határidőnapló. - Ebben minden hónap elején mindegyik lakásban tervezett találkozó időpontját a találkozási grafikon alapján beírják. Ez megelőzi az „összefutásokat", a dekonspirációt.

lakcímjegyzék: nyilvántartási forma országos vagy helyi vonatkozású -, amelybe meghatározott kategóriákat vesznek fel lakhelyük szerint; például: hálózati személyek, környezettanulmányi adatszolgáltatok.

legenda (lat.): népi hagyomány vagy vallási elbeszélés egy személyről vagy eseményről. – Kitalált történet, mendemonda. – Hihető és ellenőrizhető magyarázat egy operatív intézkedés vagy kombináció legalizálására. A valóság elemeire épül, és szükség szerint dokumentálható. Dekonspiráció esetén is ragaszkodni kell; – legendásít, legendáz.

lehallgatás: élőszó, telefonbeszélgetés, rádióforgalom vagy mechanikus hangok titkos úton, operatív technikai eszközökkel történő rögzítése és feldolgozása.

lejáratás: a még laza szervezetű ellenséges csoportosulás vezető, aktív kezdeményező tagjaira ható intézkedések összessége a tekintély, a komolyság, a tisztelet, a szavahihetőség, a becsület stb. aláásására. – Már kialakult ellenséges csoport esetében a bomlasztás részét képezi.

leplezett kutatás: az ellenséges tev6kenységgel gyanúsítható személy lakó- vagy munkahelyén folytatott kutatás az ellenséges tevékenységre utaló adatok megtalálása céljából, amikor a feladat végrehajtására illetékes szerv nevében lépünk fel; például: vámőrség, tűzrendészeti szerv stb.

leplezett operáció: az állambiztonsági szerveknek az a tevékenysége, amikor különböző más szervek hatáskörében és illetékességében, azok igazolványával és egyenruhájában hajtanak végre őrizetbe vételt, ház- (lakrész-) kutatást, személymotozást vagy razziát úgy, hogy az akció befejezése után sem fedik fel magukat.

leplezett razzia: egy objektum vagy meghatározott helység (terület) átkutatása - igazoltatással - az ott-tartózkodó, körözött személy azonosítása, elfogása céljából. -Az operáció e változatának leplezése történhet: bűnügyi, közbiztonsági, erkölcsrendészeti, határőrségi, iparőrségi stb. fedéssel.

leválasztás: komplex ellenintézkedésekkel annak elérése, hogy az ellenség, annak tervei vagy ideológiája felé sodródó, félrevezetett, befolyásolt, megtévesztett, főleg fiatal, tapasztalatlan elemek a reájuk váró veszélyt felismerjék, és ne csatlakozzanak az ellenséghez.

listás védő: ügyvédi munkaközösségi tag. akit az Igazságügyi Minisztérium alkalmasnak minősített védői feladatokra az állam elleni - politikai jellegű - bűncselekményekben. Az ilyen ügyvédek névsora listán szerepel.

Magatartási vonal - operatív védelem (Oldaltörés)
Kulcsmásolás
© CEU OSA
M

magatartási vonal: az a meghatározott viselkedési forma, amelyet a hálózati személy a feladat végrehajtása érdekében a környezetében, az ellenség előtt tanúsít. Ez minden elemében legyen ellenőrizhető, és logikus összefüggésben álljon megnyilvánulásaival, viselkedésével. – Elemei: politikai arculat, erkölcsi magatartás.

Magyarok Világszövetsége: a kapitalista országokban élő magyarok nyelvi, kulturális nevelését ápoló szervezet, amely demokratikus szellemben hat, és a Magyar Népköztársaság érdekeit képviseli.

megbízólevél: az operatív tiszt nevére szóló, hivatalos írásos felhatalmazás egy konkrét feladat végrehajtására (például: bírósági aktába betekintés, TÜK-ellenőrzés stb.). A külső szerveknél végrehajtandó feladatokra a BM Titkárság állítja ki.

megegyezés: ügynöki beszervezés során létrejövő titkos megállapodás a büntetőeljárás mellőzéséről és annak feltételeiről, vagy a lehetőségek függvényében elvárt hálózati munka és az ezért járó anyagi, pénzbeli ellenszolgáltatás meghatározásáról. A megegyezést csak az állambiztonsági szervek kezdeményezhetik.

megelőzés: a társadalomra veszélyes magatartás megvalósulásának ellenintézkedésekkel történő meggátlása. Akkor kerül végrehajtásra, amikor a bűncselekmény még nem valósult meg, de az arra utaló magatartás észlelhető. – A bűncselekmény elkövetési lehetőségeinek szűkítése, a bűnözés, felé sodródó személy bűnös tevékenységének kibontakozását elhárító komplex tevékenység. A szocialista bűnüldözés elsődleges feladata a megelőzés és nem a retorzió. – Sajátosságai: a támadó jelleg; a hatékonyság; az akcióképesség; a megfelelő súlypontképzés; a szervek koordinált tevékenysége. – Fajtái: általános (generális) és egyéni (speciális). – Módszerei – amelyek a megismert ellenséges elképzelések, tervek megvalósításának megakadályozására alkalmazhatók: operatív modell, operatív kísérlet, megnehezítés, eszközöktől való megfosztás, szignalizáció, befolyásolás, megtévesztés, félrevezetés, elterelés vagy téves objektumra vezetés, elrettentés, lejáratás, visszatartás, dezinformáció, operatív kombináció, hálózati beépülés.

meggyőzés: a beszervezési jelölt beállítódását, érzelmeit, meggyőződését figyelembe vevő módszer, amely minden beszervezési alapnál felhasználható - érvelés, vitatkozás, magyarázat, indoklás stb. - a döntés elősegítésére, a titkos együttműködés vállalására.

meghiúsult beszervezés: ilyen esetben az engedélyezett beszervezési javaslat ellenére a titkos együttműködés nem jön létre, mert: a jelölt az együttműködést nem vállalja; a jelölt az együttműködésre alkalmatlan; a beszervezés végrehajtásától valamilyen ok miatt elálltak. - Terhelő adatok esetén büntetőeljárás megindításának van helye. – A jelölt úgy kerül nyilvántartásba, mintha a beszervezés megtörtént volna.

MNVK/2. Csoportfőnökség: a néphadsereg katonai felderítő szerve, amely operatív eszközökkel szerzi meg a Magyar Népköztársaság védelmének erősítését szolgáló információkat. A Belügyminisztérium állambiztonsági szerveivel való együttműködését közös parancsok szabályozzák. MNVK Ügyviteli Osztály szakvéleményt ad a magyar néphadsereg titkairól - titoksértés, titkos irat elvesztése esetén.

munkahelyi kutatás: az ellenséges tevékenységgel gyanúsítható személy munkahelyén titkosan vagy leplezetten tartott kutatás bizonyítékok, adatok, információk, eszközök stb.-k feltalálása céljából. A leplezés lehet: iparőrség ellenőrzése, vállalati leltározás, TÜK-ellenőrzés, rovancsolás stb. - Lásd: operáció.

műszaki operatív tiszt: a parancsokban meghatározott műszaki operatív eszközök - az operatív technikai rendszabályokkal kapcsolatos rendeltetésszerű, üzembiztos és konspirált felhasználását, javítását és kivonását ellátó, általában technikusi, mérnöki képzettségű operatív tiszt. – Működési területe: híradástechnika, fotó-, zártechnika, vegyészet stb. - Egy-egy konkrét operatív technikai rendszabály (eszköz) alkalmazásához szükség szerint előzetes műszaki véleményt ad.

N

nevelés: céltudatos, tervszerű, hatásos, fejlesztő jellegű folyamat, amely a kapcsolattartó operatív tiszt részéről külső hatásként éri a hálózati személyt, hogy szocialista meggyőződését, magatartását kialakítsa, fejlessze. – Területei: politikai, erkölcsi és esztétikai nevelés.

nyílt figyelés: az operatív figyelés változataként külön engedéllyel, rendkívüli esetben, demonstrációs céllal nyílt, agresszív figyelés foganatosítható. – Célja: bomlasztás, elrettentés stb. – Lásd: represszáliák.

nyílt intézkedések: az ellenséges tevékenység megszakítása vagy a büntetőeljáráson kívüli differenciált felelősségre vonás kizárólag jogi erejű bizonyítékokra alapozott nyílt intézkedések révén valósítható meg. – Ezek: rendőrhatósági figyelmeztetés, rendőrhatósági felügyelet alá helyezés, kitiltás, szignalizáció, kiszorítás; külföldre utazásból kizárás, kiutasítás, beutazási engedély megtagadása, tartózkodási engedély megvonása, szabálysértési eljárás, fegyelmi eljárás, társadalmi bíróság (becsületbíróság), nevelő jellegű beszélgetés.

nyilvános helyen találkozó: a nyilvánosság előtt is nyitva álló helyen történő személyes találkozó a hálózati személlyel (például: strand, étterem, vonat stb.). – Ellenőrizetlen, pihentetett vagy periférikus feladatot ellátó hálózati személlyel való találkozási forma. – Bizonyos találkozótípusok színhelye; például: anyagátadási, ellenőrző- stb. találkozók.

nyugta: írásbeli elismervény pénzbeli vagy anyagi juttatásról, amelyet az állambiztonsági szervek től a hálózati személy megkap. - Tartalmazza: az összeget, a pénznemet, a tárgyat stb.-t, amelyet átvett; az utalványozás indokát; például: fizetés, jutalom, költségmegtérítés, előleg stb., valamint az időpontot és az aláírást.

O

operáció (lat: ): mint titkos nyomozati (operatív) eszköz gyűjtőfogalom, amely az állambiztonsági operatív munka során alkalmazott kényszer- és az ezekhez kapcsolódó egyéb intézkedések titkos vagy leplezett módon történő végrehajtását jelenti. – Célja: az ellenséges tevékenység felderítése, bizonyítása, megszakítása, megelőzése, valamint a Magyar Népköztársaság érdekeit szolgáló információk megszerzése; – operál.

operatív (lat:): gyors, határozott, egyben tervszerű, előre tekintő, célratörő intézkedés, ügyvitel. Hatékony végrehajtásra irányuló, a körülményeskedést, a bürokráciát mellőző eljárás. - Műveleti, valamilyen műveletre vonatkozó, abból folyó, azt kísérő.

operatív erők: az állambiztonsági feladatok titkos, leplezett és nyílt végrehajtására rendelkezésre álló vagy számításba vehető állomány: – Ezek: hivatásos állomány, tartalékállomány, nyugállomány, társadalmi erők és hálózaton kívüli kapcsolatok.

operatív figyelés: titkos nyomozati (operatív) eszköz, amelynek feladata az állambiztonsági szervek látókörébe került személyek magatartásának, kapcsolatainak titkos megállapítása, az ellenséges tevékenység megakadályozása, az operatív akciók biztosítása.

operatív információ: a felderítő pozíció javítására vagy védelmére utaló adat. – Típusai: közvetett vagy közvetlen.

operatív intézkedés: valamely állambiztonsági erő, eszköz vagy módszer alkalmazása a konkrét helyzetben, a meghatározott cél elérésére:

operatív tiszt: az állambiztonsági szervek olyan hivatásos állomány beosztottja, aki alkalmas a hálózati munka szervezésére.

operatív védelem: az ellenséges tevékenységre érzékeny objektum, vonal, terület, kategória állam biztonsági biztosítása - funkcionális tevékenységük zavartalansága érdekében (például: titokvédelem, ifjúságvédelem stb.)

Önkéntes rendőr - visszafordítás (Oldaltörés)
© Az ügynök élete c. film
Ö

önkéntes rendőr: az a 18: életévét betöltött, büntetlen előéletű, magyar állampolgár lehet, aki munkahelyén és lakókörnyezetében közmegbecsülésben áll, és a belügyi-állambiztonsági feladatok ellátásában való segítségét önként vállalja.

P

párttagokkal eljárás: a párt választott szerveinek hatáskörébe tartozó párt-, állami és társadalmi tisztségviselők operatív nyilvántartásba vétele, eljárás alá vonása csak a szükséges engedély birtokában hajtható végre. Általában párttagok esetében a városi, járási (kerületi) első titkár véleményét kikérve kell dönteni.

pihentetés: a rendszeres titkos munkakapcsolat átmeneti megszakítása, amikor a hálózati személy időlegesen alkalmatlan az együttműködésre. – Időtartama: hat hónaptól két évig, amely meghosszabbítható. Mindkét fél kezdeményezheti. – Oka lehet: betegség, az idegállapotban bekövetkezett átmeneti feszültség, tanulás, külföldi út, kisebb súlyú dekonspiráció, az operatív lehetőségek szünetelése.

„postaláda”: a személytelen összeköttetés egyik eszköze. – Tárgyi „postaláda” vagy rejtekhely – olyan titkos hely, amely jelentések, utasítások, eszközök elhelyezésére, kicserélésére alkalmas. – Személyi „postaláda” – erre a célra kiválasztott, alkalmas, megbízható személy, akit a beszervezés után az operatív tiszt és a hálózati személy közötti összeköttetés fenntartására alkalmazunk.

priusz (lat): előzmény, előélet, előző büntetés, büntetett előélet: – Priorál – az előéletre vonatkozó nyilvántartási adatokat összegyűjti.

R

rezidens (lat. ): helytartó, ügyvivő. – Hálózati funkció; a hozzá kapcsolt – 3-6 fő - hálózati személyek operatív feladatainak végrehajtását irányítja, nevelését végzi az operatív tiszt útmutatása szerint.

S, Sz

személyi „postaláda”: erre a célra beszervezett Hálózati személy - hálózati funkciója a hálózati munka egyes részfeladatainak teljesítése -, aki egy másik hálózati személy és az operatív tiszt közötti kapcsolatot biztosítja.

szervezetszerű titkos együttműködés: különleges szolgálati viszony az állambiztonsági szervek és a hálózati személy között az ellenséges aknamunka felderítésére és elhárítására. – Alapkövetelményei: tartós, titkos, folyamatos és tervszerű.

szignalizáció (lat.): a megelőzés és a büntetőeljáráson kívüli differenciált felelősségre vonás módszere. A társadalomellenes tevékenységről jelzésadás az illetékes párt-, állami, társadalmi, gazdasági szerszervnek (szervezetnek).

színlelt (szimulált) vállalás: a beszervezés során történhet a színlelt vállalása a szervezetszerű titkos együttműködésnek. Az ezt követő időszakban színlelt együttműködésről van szó. - Oka lehet: az ellenséges szerv megbízása (beszervezteti magát); a bűntársak vagy a még felderítetlen ellenséges tevékenység fedezése; egyéni, karrierista érdek; például: állás, külföldi utazás stb. - Lásd: áruló hálózat:

T

találkozási legenda: a személyes kapcsolattartás konspiráltságát biztosító egyéni indok a hálózati személynek családja, munkatársai, ismerősei, az ellenséghez tartozó kapcsolatai stb. felé. Ezt rendszeresen ellenőrizni és az élet által adott körülményekhez folyamatosan módosítani kell.

tanulmányozás: az a munkafolyamat, amelynek során az igénybe vett titkos nyomozati (operatív) eszközök és módszerek révén beszerzett, ellenőrzött adatok választ adnak arra, hogy a kiválasztott jelölt beszervezéséhez az alapok, továbbá a jelölt alkalmassága, személyi tulajdonságai és a titkos együttműködés kialakításának feltételei milyen mértékben adottak. – Elvei: konspirált, célirányos, tervszerű és folyamatos.

tárgyi „postaláda”: rejtekhely. – Olyan titkos helyet jelent, amely jelentések, utasítások és a különböző eszközök elhelyezésére szolgál. Pótolja a személyes összeköttetést. – Típusai: behelyező mozdulattal tölthető-üríthető „postaláda” (kisméretű anyagok továbbítására alkalmas); dobókonténer (tökéletesen beleillik a környezetbe, és használati értéke nincs).

társadalmi kapcsolatnak nevezzük azt a szocializmushoz hű személyt, aki felkérésre vagy önként folyamatosan segíti, tájékoztatja az állambiztonsági szerveket.

telefonlehallgatás: meghatározott telefonkészüléken folytatott beszélgetések ellenőrzése, rögzítése, azok tartalmának értékelése. – Lehetőséget ad a fővonalak ellenőrzésére, a hívás más irányba való eltérítésére, vagy a készülék időszakos kikapcsolására.

telepítés: arra alkalmas és kiképzett hálózati személynek egy idegen országba legális vagy illegális úton való eljuttatása, hogy ott lakó- és munkahelyet szerezve egzisztenciát teremtsen magának, és hírszerző lehetőségét kialakítsa, kiaknázza:

terhelő adatok (alap): az ügynöki beszervezést az állambiztonsági szervek által kiválasztott jelöltnek az a magatartása teszi lehetővé, amellyel kimerítette valamely bűncselekmény törvényi tényállását. A büntetőeljárás megindítását az elévülési idő felső határáig mellőzzük. A beszervezési jelöltnek így választási lehetősége van az ellen megindítandó büntetőeljárás vagy az állambiztonsági szervekkel való titkos együttműködés között. – Segédalapként az egyéni érdek, a hazafiasság stb. felhasználható.

titkosszolgálat: az állami politika kialakítását szolgáló olyan hírszerző-felderítő szerv, amelynek személyi állománya, tevékenysége, objektumai, munkamódszerei stb. megfelelő fedéssel vannak konspirálva.

titoktartás: alapvető szolgálati kötelessége a hivatásos állománynak és az állambiztonsági szervek hálózatának, amelynek vállalása az eskü-, illetve a titkos együttműködést dokumentáló nyilatkozat aláírásával történik. – Titkolózás - helytelen, kihívó magatartás, amely felhívja a figyelmet a titok birtokosára, akit csak „kötelessége” tart vissza attól, hogy értesülését közölje.

titoktartási nyilatkozat: árulás, dekonspirálódás esetén felhasználható okmány, amelyben a hálózati személy, a hálózaton kívüli kapcsolat vagy bárki, aki operatív értékű adat birtokában van, kötelezi magát arra, hogy az államtitkot megőrzi. – Tartalma: a nyilatkozatot tevő személyi adatai, a védendő titok rövid összefoglalása, a titok: megőrzésének vállalása, a büntetőjogi következmények tudomásul vétele, keltezés, aláírás.

tömegkapcsolatok: a szocialista országok állambiztonsági szerveinek vívmánya, amely megsokszorozza az információszerzést az ellenségről. Az állam védelme nem reszortfeladat. Így még a tömeghálózat sem helyettesíti a tömegek önkéntes segítségét, az emberek tömegeinek igazságérzetét. – Főbb szervezeti formái: hivatalos és társadalmi kapcsolatok, alkalmi (alkalmi operatív) kapcsolatok, önkéntes rendőri csoportok, a társszervek, a velünk munkakapcsolatban álló más szervek, intézmények dolgozói stb.

TÜK - titkos ügykezelés: alapja a Titkos Ügyviteli Szabályzat, amely szerint az állambiztonsági munka ügymenetében készült okmányok, iratok titkossági fokozatai a következők: titkos: szigorúan titkos; szigorúan titkos, különösen fontos.

U, Ü

ügynöki beépülés: az ellenséges hírszerzésnek az a tevékenysége; amikor a hírszerző feladat végre hajtására ügynökséget alkalmaz. – Módszerei: beszervezés, bevezetés, perspektivikus beszervezés, telepítés és megbízás (ez utóbbira nem jellemző a folyamatosság).

ügynökség: a hálózatnak gyűjtőfogalomként történő megjelölése volt akkor, amikor minőségi összetételét még túlsúlyban a terhelő vagy kompromittáló adatok (alapok) és az egyéni érdekek határozták meg. A társadalmi fejlődés azonban már elavulttá tette ezt a fogalmi értelmezést. – Az ügynöki minősítésű hálózati személyek gyűjtő elnevezése. – Az ellenséges hírszerzés kémhálózatának elnevezése.

V

visszafordítás: az ellenséges hírszerző szervek titokban elfogott és leleplezett ügynökeinek és meg bízottainak beszervezése korábbi megbízóik ellen.

Ránk számíthatsz – mi is számítunk Rád!

A koronavírus korunk legnagyobb krízise, melyben szó szerint létfontosságú a hiteles forrásból való tájékozódás. A HVG-ben ebben a helyzetben is elhivatottan teszünk eleget küldetésünknek: pontos, tényszerű és független tájékoztatást biztosítunk olvasóinak.

Arra kérünk támogasd munkánkat, hogy a nehéz körülmények között is naprakész információval szolgáljunk neked.

Ránk számíthatsz – mi is számítunk Rád!

A koronavírus korunk legnagyobb krízise, melyben szó szerint létfontosságú a hiteles forrásból való tájékozódás. A HVG-ben ebben a helyzetben is elhivatottan teszünk eleget küldetésünknek: pontos, tényszerű és független tájékoztatást biztosítunk olvasóinak.

Arra kérünk támogasd munkánkat, hogy a nehéz körülmények között is naprakész információval szolgáljunk neked.
MTI Itthon

Újabb ügynöknévsort tettek közzé az interneten

A 219 nevet tartalmazó lista állítólag megegyezik azzal a rendszerváltás idején készült ügynöknévsorral, amelyet a tisztéről leköszönő Németh Miklós adott át a hivatalba lépő Antall Józsefnek.

hvg.hu Itthon

Több mint száz katolikus pap volt ügynök?

Mintegy hatvan katolikus egyházi emberről bizonyítható, hogy ügynöki jelentéseket írt a szocializmus idején - nyilatkozta a Népszabadságnak Adriányi Gábor, a Németországban élő katolikus teológus, egyháztörténész, aki több mint négy évtizede, a hatóságok zaklatásai elől menekült el Magyarországról.

MTI Itthon

Ma kezdik a vitát az ügynöktörvényről

Ma megkezdi az "ügynöktörvény" általános vitáját az Országgyűlés: a képviselők az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról szóló törvényjavaslatról és a hozzá kapcsolódó alkotmánymódosításról fejtik ki álláspontjukat.

MTI Itthon

Zöld út az ügynöktörvény módosításának

Általános vitára alkalmasnak találta az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról szóló törvény módosítására vonatkozó javaslatot kedden az Országgyűlés emberi jogi bizottsága.

Itthon

Bővítette és finomította „ügynöklistáját” a Political Capital

A Political Capital honlapján az elmúlt 15 évben a kiszivárogtatások révén összeállított "politikai" ügynöknévsort hétfőn felváltotta a tudományos kutatások eddigi eredményeit összegző "történészi lista", amely különbséget tesz az előző rendszer különböző felelősségű szereplői között.

MTI Világ

KGB-s ügynöklista került az internetre

Egy lengyel internetes honlap tette közzé szerdán mintegy hatvan olyan személy névsorát, akik feltehetően az egykori szovjet titkosszolgálat, a KGB tartalékosai voltak Litvániában.

Társadalom

Ügynökviták

Egyhangú támogatással javasolta általános vitára az MSZP ügynöktörvény-javaslatát az Országgyűlés alkotmányügyi...

Fotók szivárogtak ki egy elkaszált Google telefonról

Fotók szivárogtak ki egy elkaszált Google telefonról

Szinte bejáratósan új Trabantot árulnak Budapesten

Szinte bejáratósan új Trabantot árulnak Budapesten

Újranyitnak a hollandiai múzeumok

Újranyitnak a hollandiai múzeumok