szerző:
life-style.hu
Értékelje a cikket:
Köszönjük!

A számmisztikusok egyik fele az asztrológiával rokon tudománynak tekinti a numerológiát és szerintük ez magyarázza azt...

A számmisztikusok egyik fele az asztrológiával rokon tudománynak tekinti a numerológiát és szerintük ez magyarázza azt is, hogy az egyes számokat összefüggésbe hozzák a bolygókkal és az asztrológiai jegyekkel. A másik oldal a múltszázad és konkrétan L. Dow Balliett gyermekének tekinti a numerológiát. A felhasználó szempontjából azonban szinte lényegtelen, hogy kitől származtatjuk a rendszert, és inkább rendszereket, mert azt bátran kijelenthetjük, hogy annyi numerológiai van, ahány használó, illetve ahány tanító. Csak egyvalami biztos: a számok. A számmisztikát általában az egyén megismerésének eszközeként szokták alkalmazni, a számok segítségével bizonyos összefüggéseken keresztül előre jelezhetik a nagyobb sorsfordulókat életeseményeket - legalábbis a numerológia követői szerint.

Meghatározzák egész életünket?

Hogy valamennyire megértsük a számmisztika lényegét, nem árt ismerni az alapvető műveleteket. Ha a születési dátum számmisztikájáról beszélünk, akkor választhatjuk azt a módszert, ami az alábbi részekre osztja az elemzést:

A név- vagy sorsszám
A teljes nevünk minden betűjének értékét összeadva a sorsszámunkat kapjuk meg. Jelentése sorsunk, jövőnk alakulására enged következtetni - állítják a numerológia követői. Megtudhatjuk, hogy a bőség és a szerencse gyermekei vagyunk-e, hogy életünk fizikai vagy szellemi munkával telik, esetleg az alkotásnak, a művészetek szépségeinek szenteljük magunkat, és így tovább.

A belső és a külső szám
Ezeknek az értékeknek a megkapásához szét kell bontsuk nevünk magán- és mássalhangzóinak értékét. A magyar nyelv gyönyörűen kifejezi ennek jelentőségét: a magánhangzók összege – azaz belső számunk – magunkra, belső életünkre, gondolatainkra, vágyainkra utal. A mássalhangzók összege – azaz külső számunk – leírja, hogyan látnak bennünket mások: miként viselkedünk, milyen eszközök állnak rendelkezésünkre, hogy kifejezzük gondolatainkat. Ez egyben a numerológia – és minden más jós- vagy jellemábrázoló rendszer – egyik fontos tanulsága: nagyon ritkán fordul elő (jelen esetben a matematikai valószínűsége nagyon kicsi), hogy ugyanolyannak éljük meg magunkat, amilyennek mások látnak.

Az életszám
Születési dátumunk összege az életszámunk. A számmisztika elemzői szerint a szimbólum feladatunkra, „küldetésünkre" vagy divatos szóval „karmánkra" vonatkozik. Feltárja előttünk életünk célját, segít, hogy megtaláljuk, mihez van tehetségünk, az élet mely területein tudjuk maradéktalanul kamatoztatni adottságainkat.

A "Mágikus négyzet"
Ha a „Mágikus négyzet” felhasználásával készítjük az elemzést akkor az alábbi hét számot kapjuk. Évszám: meghatározza az alapkaraktert. Ezt a számot még két részre bontjuk, az évszázadra és évtizedre, ami megadja, hogy ez az alapkarakter milyen úton jön létre. Hónapszám: meghatározza a belső  személyiséget, a feladatot. Napszám: azt mutatja meg, hogy miképpen nyilvánul meg a belső személyiség a külvilág felé, feladatát miképp valósítja meg. Sorsút szám: azt mutatja meg, hogy mi az út, amin keresztül képes eljutni a földi céljának beteljesítéséhez. Sorsszám: azt mutatja meg, hogy mi a feladat, amit élete során be kell töltenie, meg kell tanulnia. Hiányszám: azt mutatja meg, hogy mik azok területek az életben, amikkel kapcsolatos értékítélete nincs a helyén. Többletszám: azt mutatja meg, hogy melyek azok a képességek, illetve feladatok, amikre különösen oda kell figyelnie élete során.

Név alapján történő számítás
A numerológia követői szerint kiszámíthatjuk a név számmisztikáját is, ennek alapja az, hogy az ABC betűinek megfeleltethetünk 1-9-ig számokat, és így a születési dátumhoz hasonlóan kiszámíthatjuk a névre vonatkozó személyiségszámokat. Míg a születési dátum a személyiség saját magára vonatkoztatott feladatait adja meg, addig a név a külvilág felé való tanító szerepet mutatja meg. A név számmisztikai elemzése alapvetően annyi részre tagolódik, ahány részből a születéskor kapott, illetve később felvett név áll.

[[ Oldaltörés (Hogyan számoljuk ki sorsunkat?) ]]

Hogyan számoljunk?
A betűk számértékeit számolhatjuk az alábbi táblázat segítségével és ebben az esetben az ékezetes betűket az ékezet nélküli megfelelőjük értékével kell venni:

1 A;J;S
2 B;K;T
3 C;L;U
4 D;M;V
5 E;N;W
6 F;O;X
7 G;P;Y
8 H;Q;Z
9 I;R

De számolhatjuk az alábbi értékekkel is:
A=1, Á=2, E=3, É=4, I=5, Í=5, O=7, Ó=8, Ö=9, Ő=10, U=20, Ú=30, Ü=40, Ű=50.
B=1, C=2, D=3, F=4, G=5, H=6, J=7, K=8, Q=8, L=9, M=10, N=20, P=30, R=40, S=50, T=60, X=70, Y=80, V=90, W=90, Z=100.

A fenti példák is bizonyítják, hogy a numerológia minden, csak nem egységes, de igazából nem a kanonizálás a cél, hanem az, hogy az adott élethelyzetben a megfelelő információt kapjuk meg, ami a legjobban segít a továbblépésben.

Sokféle jelentésük van

A planéták számmisztikai jelentése
Az 1-es és a 8-as szám a Napot jelképezi: a középpontot, ami körül minden forog, a kezdetet.
A 2-es szám a Holdat jelképezi: a nyugodt erőt, amely a felszín alatti dolgokat befolyásolja.
A 3-as szám a Vénusz: a művészi módon kifejezett szerelmet jelenti.
A 4-es szám a Szaturnusz: felelős azért, hogy minden feladatot meg kell tanulni, a feladatkiosztó.
Az 5-ös szám a Mars: változást, aktivitást, kiterjedést jelent. Hatása nyugtalanságot okoz.
A 6-os szám a Jupiter: védelmező, birtokló. A szeretet mélyebb aspektusai felé mutat.
A 7-es a Merkúr: az ésszel kapcsolatos, intellektuális, érdeklődő. A negatív oldala: bizonytalan és félénk, a pozitív oldala: tudás, bölcsesség, tükrözés, kifinomultság, egyensúly.
A 9-es szám az Aura: minden egyes szám hatása érvényesül.
A 11-es szám a Neptunusz: lelki, misztikus, látomásokkal, sugallatokkal teli.
A 22-es az Uránusz: a masszív erőt jelképezi, mely rombol azért, hogy egy jobb formát hozzon létre.
A 33-as a Plútó: nyugodt, erős, átható, gyakran felfoghatatlan. Hatása nagyon elenyésző.

Számok jelentései és a hozzájuk kapcsolt emberi tulajdonságok

1-es szám jelentése
Az egyes szám az őskezdet és a teremtés szimbóluma. A számmisztika alapján az akarat, a magabiztosság és az energia száma, ő képvisel mindent, ami az első helyen, magasan áll. Az elszántság, erős akarat, esetleg agresszivitás, és hatalom szimbóluma, de utalhat egyedül maradásra, magányra, kirekesztettségre, kiközösítettségre is.

2-es szám jelentése
A kettes szám jelentése a két nemmel, a férfival és nővel hozható kapcsolatba. Jelenti még a két, egymást is kiegészítő jegyet: a jin-jangot is. A kettő a bölcsesség száma is. A számmisztika szerint az élet anyagi oldalát jelzi. Jelenthet ésszerű gondolkodást, képzelőerőt, alkalmazkodó képességet, lelkiséget. Utalhat határozatlanságra, ingadozásra, belső nyugtalanságra, titkolózásra, kiszámíthatatlanságra. 

3-as szám jelentése
A számmisztika szerint a belátás, a törvényes rend, erkölcs száma. A művészi hajlamot, optimizmust, haladó gondolkodást, vallást, hitet, sorsot és végzetet jelöli. Utalhat sokoldalúságra, felszínességre, rugalmasságra, nagyvonalúságra. A szám rokonszenves, vonzó egyéniséget, boldog érzelmi életet, optimista természetet és személyes vonzerőt jelez. 

4-es szám jelentése
A négyes szám a négy végtag szimbolizálásával az ember száma. Jelentése a teljességhez és a tökéletességhez kapcsolódik: négy égtáj, négy évszak, az emberélet négy stádiuma. A számmisztika szerint megbízhatóságot, erőt, vezető készséget, alaposságot, bölcsességet jelöl. A cselekvés, a tett és a munka száma. Utalhat a tervek megvalósulására is.

5-ös szám jelentése
Püthagorasz az öt érzékszervvel bíró ember megjelölésére alkalmazta, munkáiban az alábbi területeket részesítette előnyben: test, állati lélek, a psziché, az értelem és az isteni szellem. Jelölheti az okkult tudományok iránti érdeklődést, mágikus befolyásolhatóságot, vonzódást a misztikumok felé. Az 5-ös szám az érintkezésekkel, összeköttetéssel és kapcsolatokkal függ össze. 

6-os szám jelentése
Univerzális harmóniát, stabilitást, egyensúlyt szimbolizál. Számmisztikailag a szeretet, a gondoskodás, a szerelem, a vonzalom, a tökéletesség, a harmónia, a szépség száma. Utalhat családi, szerelmi életre, vagy ezek vágyára. Kifinomult művészi érzéket és kulturális igényeket jelenthet. A 6-os szám otthonszeretetre, hűségre, segítőkészségre, naivitásra, hagyománytiszteletre, fejlett szépérzékre utal. 

7-es szám jelentése
Az isteni hármas és a földi négyes összegét adó szám, a makrokozmoszt és a mikrokozmoszt jelképezi. A számmisztikában a határtalanság, befejezetlenség, káosz és okkult tudományok száma, de jelölhet önlegyőzést, győzelmet, spiritualitás és misztikumok iránti vonzalmat és érzékfeletti fogékonyságot is. A 7-es szám kapcsolatban áll az érzékfeletti világgal. 

8-as szám jelentése
Ezt a számot az univerzális rend tényezőjének tartják. A szám több vallásban is megjelenik (buddhizmus, hinduizmus, japán kultúra). A számmisztika szerint az akadályok, a gátló  hatások, a bánat, a nyomor, a katasztrófa, a szegénység, a végzet száma. Fegyelmezettséget, merevséget, gyakorlatiasságot, anyagiasságot, hatalomvágyat, sikerorientáltságot mutat.

9-es szám jelentése
Az isteni hármas megsokszorozódása, a tökéletesség és az örökkévalóság száma. A hinduizmusban erre épül a mandala, amely a világot jelképezi, és amelyet felhasznál a jóslásban és az asztrológiában. Számmisztikailag a 9-es szám kettős jelentéstartalommal bír. 

A 0 jelentése
A nulla képviseli a gyökeres átalakulásokat, a katasztrófák által végbemenő változásokat, válságokat, ellentétes erők összetűzését.

Mattolta a Juventust az Atlético, a City nagyot fordított

Mattolta a Juventust az Atlético, a City nagyot fordított

Semjén a svéd nagykövet bekéretéséről: Legalább lesz alkalmuk bocsánatot kérni

Semjén a svéd nagykövet bekéretéséről: Legalább lesz alkalmuk bocsánatot kérni

Befenyítették Márki-Zayt: Hetente szervez forradalmat a kormány megdöntésére, semmilyen támogatást nem fog kapni

Befenyítették Márki-Zayt: Hetente szervez forradalmat a kormány megdöntésére, semmilyen támogatást nem fog kapni

Polt nem megy raportra

Polt nem megy raportra

Megugró költségek, csúszás, baráti zsebek: ez lett Orbán nagy útépítési ígéreteiből

Megugró költségek, csúszás, baráti zsebek: ez lett Orbán nagy útépítési ígéreteiből

Befogócska

Befogócska