szerző:
Ember Zoltán
Tetszett a cikk?
Értékelje a cikket:
Köszönjük!

Az új polgári törvénykönyv nagyobb szabadságot ad a cégvezetők kezébe, ugyanakkor nő a vállalatvezetők és a hitelezők felelőssége, míg a kiszolgáltatott fogyasztókat extra szabályok védik. A kódex új üzletágakat is teremt a tőkeerős vállalkozásoknak, mint például az angolszász gyökerű bizalmi vagyonkezelés. Sárközy Tamás jogászprofesszorral az új Ptk. gazdasági és társasági jogi részéről beszélgettünk.

hvg.hu: Miért volt szükség új polgári törvénykönyvre (Ptk.)?

Sárközy Tamás: Azért, mert a rendszerváltással új társadalmi és gazdasági rend jött létre Magyarországon, amely kinőtte a régi Ptk. kereteit. A régi is színvonalas volt, de mindenképpen újat, korszerűbbet kellett készíteni. Az új Ptk. lényegében a rendszerváltás elmúlt húsz évét zárja le polgári jogi értelemben.

Sárközy Tamás, jogászprofesszor, akadémikus, a Magyar Jogászegylet elnöke
©
Jobban védik a hitelezőket
A törvény a házastársak egymás közti csalárd vagyonmozgatásával szemben jobban védi a hitelezőket, a cél az, hogy a házastárs vagyona ne tűnjön el gazdasági társaságokban. A házassági vagyonjogi szerződéseknek országos nyilvántartása lesz éppen azért, hogy az üzleti életben is lehessen erről tájékozódni. Új szabály, hogy részvénytársaságot csak zártkörűen (zrt.) lehet alapítani, amely a tőzsdei bevezetéssel válik nyilvánossá (nyrt.), ez a tőzsde nemcsak a budapesti lehet, hanem bármelyik szabályozott piac. E mellett a Ptk.-ban rögzítették a franchise, a faktoring, a pénzügyi lízing szabályait. Ezeket eddig külön törvényekben szabályozták.

hvg.hu: Tulajdonképpen miért olyan fontos ez az emberek életében?

S. T.: Mert minden vagyoni és személyi viszonynak ez a jogi alapja. Ha ön megházasodik, céget alapít vagy gyermeke születik, ennek jogi szabályait alapvetően a Ptk. határozza meg. Olyan ez, mint a citromsavciklus az élettanban. Észrevétlenül ott működik a háttérben, de senki nem gondol rá, amikor éppen eszik. A polgári törvénykönyvvel hasonlóan vagyunk, azzal a különbséggel, hogy ez a társadalom életét szabályozza alapvetően. A Ptk. nem más, mint a civil társadalom alkotmánya.

hvg.hu: Ha a polgári törvénykönyv a civil társadalom alkotmánya, akkor ez hogyan kapcsolódik "az emberek alkotmányához", az Alaptörvényhez?

S. T.: Ezek a törvények alapvetően teljesen más pályán játszanak, ha szabad így mondanom. Az Alaptörvény alapvetően közjogi természetű, elsődlegesen az állam működésére vonatkozik. Mivel közjogi természetű, nem független a politikától. Ezzel szemben a polgári törvénykönyv az egyének és szervezeteik egymás közötti mellérendeltségi viszonyait írja le. A Ptk. a piacgazdaság törvénye, a magántulajdonosi autonómián és a szerződéses szabadságon alapul, ahol egyenrangú felek szabadon állapodhatnak meg mindabban, amit a törvény nem tilt számukra.

hvg.hu: A politika mennyire szólt bele az új Ptk.-ba?

S. K.: Lényegében a gazdasági részben nem volt politikai beleszólás, a szakmai javaslat szinte érintetlenül ment át a parlamenti vitán. A személyek jogánál, a családfogalomnál, az élettársak jogánál – ideológiai okokból – volt politikai változtatás.

hvg.hu: Az új Ptk. kodifikációs eljárása már kezdettől fogva kisebb politikai és nem utolsó sorban tudományos vihart váltott ki. A 2009-es "végső verziót" korábban a kodifikációs bizottság vezetője, Vékás Lajos akadémikus is vállalhatatlannak nevezte. Sólyom László köztársasági elnökként politikai vétót gyakorolt, és azzal küldte vissza a törvényt a parlamentnek, hogy a politikusok túl kevés időt hagytak a szakmai érdekegyeztetésre. Mennyire tekinthető ez kudarcnak, s főleg: kiknek a kudarca ez?

S. T.: Az előző kormány azt akarta, hogy az ő nevükhöz fűződjön a Ptk., ezért siettek. A Fidesz viszont ezt meg kívánta gátolni – végül is a 2009-ben elfogadott Ptk.-t nem sikerült hatályba léptetni. Az Orbán-kormány 2010-ben – egyébként a korábbi Kodifikációs Bizottság összetételén nem változtatva – újraindította a munkát. A most hatályba lépett Ptk. szövege úgy 80 százalék körül megegyezik a 2009-es verzióval. Szakmai szempontból itt kudarcról aligha lehet beszélni.

©

hvg.hu: Miben tér el a mostani szöveg a korábbitól?

S. T.: Abban, hogy bekerült a társasági és egyesületi jog majdnem 400 paragrafusa. 2009-ben a társasági jogról egyáltalán nem volt szó, az egyesületi jogtól meg azért féltek, mert hogyha belerakják, akkor az egész Ptk. kétharmadossá válik. Ilyen akadály 2010 után nem volt. A harmadik ilyen új terület lett volna a munkajog, de az végül azért nem került a Ptk.-ba, mert akkor a kollektív munkajogtól elszakadt volna a polgári jogi munkaszerződés. A szellemi alkotások joga sem került bele, mert az IT technológia olyan gyorsan fejlődik, hogy ezeknek a rögzítése veszélyeztetné a Ptk. stabilitását, emellett zömmel nemzetközi egyezmények tartalmazzák a szabályozást.

Jön a sérelemdíj
Újdonság a személyiségi jogok terén a nem vagyoni kártérítés helyébe lépő sérelemdíj, amelynek megítéléséhez azonban már nem szükséges a konkrét hátrány, kár – esetenként nehézkes – bizonyítása a perekben. A dologi jog újdonságai közé tartozik az ingó zálogjog internetes nyilvántartása, illetve a telekkönyvi rendszer anyagi jogi szabályainak a Ptk.-ba helyezése.

hvg.hu: Milyen hatással lesz az új Ptk. a kis cégek életére, a családi vállalkozásokra?

S. T.: Rövid távon alig fognak észrevenni valamit, inkább a nagyvállalatok érzik meg majd a hatását. Az új fogyasztóvédelmi szabályok ugyanakkor jobban fogják védeni a fogyasztót a tisztességtelen szerződéses feltételektől, mint korábban. Ilyenek például a tisztességtelen blankettaszerződések, így az apró betűs részek, vagy egyoldalú szerződésmódosítások elleni védelem. A fogyasztói szerződések jogát az Európai Unió (EU) alakította ki, és ezek a világon először a magyar Ptk.-ba kerültek bele. Ez nyilván minden hazai kereskedő cégre kiterjed, mérettől függetlenül.

hvg.hu: Milyen új jogai lesznek a fogyasztónak?

S. T.: A Ptk. új jogalanyként bevezeti a termékszavatosságot, azaz most már nemcsak a kereskedővel, hanem a gyártóval szemben is szavatossági jogokat érvényesíthet, például kijavítást, kicserélést, árleszállítást. A fogyasztók védelmében a különböző érdekképviseletek általános jelleggel is felléphetnek úgynevezett közérdekű keresettel.

hvg.hu: A sajtóban kisebb pánikot emlegettek a vezető tisztségviselők szigorúbb felelősségének ügyében. Ez úgy terjedt el, hogy egy ügyvezetőt ki lehet perelni a vagyonából, ha kárt okoz egy szerződéses partnerének egy rossz üzleti döntéssel.

S. T.: Valóban, ez a szabályozás az amerikai "board felelősség" mintájára szigorodott. Ha ugyanis egy ügyvezető tevékenysége során külső, harmadik személynek kárt okoz, a károsult közvetlenül az ügyvezetőt is beperelheti kártérítésre. Ez a szabály nyilván a vezetői felelősségbiztosítások terjedésére fog vezetni.

©
Maradnak a kikockázott rendőrök
Az új Ptk. nagyon megnehezíti a sajtófotósok munkáját. Az eddigi gyakorlat szerint a szerkesztőségeknek eddig is ki kellett takarniuk a rendőrök arcát – különben az erre szakosodott ügyvédi iroda több százezer forintot kért – az új Ptk. most ezt kőbe is vési.

hvg.hu: A másik ilyen "ügy" a kft.-k törzstőkéjének 500 ezer forintról 3 millióra emelése volt, mondván: emiatt sok cég tönkre fog menni.

S. T.: Ez is csacsiság. Ma a kft.-k 80 százalékának 3 millió feletti a törzstőkéje. Az eddigi 500 ezer forintos alsó határ nevetségesen alacsony volt, az emelés tehát indokolt. 1988-ban például 1 millió forinttal lehetett csak kft.-t alapítani. Ez 1997-ben emelkedett 3 millióra, 2008-ban versenyképességi okokból szállították le félmillióra, mivel akkoriban a közép-európai régióban mindenhol levitték az alsó határt. Romániában volt olyan időszak, amikor 1 lejért lehetett céget alapítani. A 2008-as mérséklés után a kft.-k egy százaléka sem szállította le törzstőkéjét. Ráadásul most a jogalkotó 2 év türelmi időt hagyott a vállalkozásoknak az emelésre, vagyis a kisebb tőkéjű cégek még 2 évig a régi szabályok szerint működhetnek. Harmadrészt pedig a rendelkezésre bocsátott 3 milliót a változás bejegyzése után szabadon kivehetik a cégből, ugyanúgy, mint eddig. Én azt gondolom, hogy aki komolyabb céget szeretne, az alapítson kft.-t, aki viszont mikrovállalkozás, az pedig maradjon a bt. és a kkt. formáknál, vagy legyen egyéni cég.

hvg.hu: Ön szerint lesznek-e a Ptk.-nak olyan részei, amelyek a gyakorlatban nem fognak beválni?

S. T.: Bizonyára lesznek. Itt az a kérdés, hogy rövidtávon vagy hosszabb távon nem válnak-e be, mert a jog világában van olyan, hogy ami rövidtávon valami nem válik be, az hosszabb távon igen, és fordítva is. Ezt ma nem lehet megítélni, de ha "helyzet van", a bírói gyakorlatot nyilván lehet jogegységi döntéssel egységesíteni.

hvg.hu: Milyen problémák merülhetnek fel ön szerint a gyakorlatban?

S.  T.: Például, az, hogy a Ptk. mely szabályaitól lehet eltérni, és melyektől nem a jogi személyek körében. A Ptk. alapvető újdonsága, hogy a társaságok, de akár az egyesületek körében is az alapítók (tagok) általában eltérhetnek a Ptk.-ban foglalt szervezeti és működési szabályoktól, kivéve, ha ezt a törvény tiltja. Egy további szabály viszont azt mondja, hogy akkor nem szabad eltérni a törvénytől, ha ez a hitelezők, munkavállalók és a kisebbség "nyilvánvaló jogait" sérti. Hogy mik ezek a nyilvánvaló jogok, azt lehet, hogy másképp fogják eldönteni a bíróságok, például Szombathelyen, mint Debrecenben. Tehát bizonyos mértékben bonyolultabb lett a jogalkalmazás, és nehezebbé vált a bírói és az ügyvédi munka is.

hvg.hu: Korábban azt is lehetett hallani, hogy az új Ptk. egyes szabályai visszamenő hatályúak lesznek.

S. T.: A Ptk.-t hatályba léptető törvény egyértelműen kimondja, hogy az új Ptk.-t csak 2014. március 15. után keletkezett tényekre, jognyilatkozatokra, szerződésekre, társaságalapításokra lehet, illetve kell alkalmazni. A Ptk.-nak tehát nincs visszamenő hatálya.

©
Csökken a kötelesrész
Változik az özvegyi jog is: a túlélő házastárs haszonélvezeti joga már nem terjed ki mindenre, csupán az általa lakott ingatlanra, és az általa használt berendezési tárgyakra, ezen felül egy gyermekrésznyi tulajdon illeti meg az örökségből. Nő a végintézkedést hagyó szabadsága. A köteles rész – mely végrendeleti öröklésnél is kötelezően jár az örökösnek – az örökség feléről harmadára csökken.

hvg.hu: A kétharmados parlamenti többség nagyon hozzászokott ahhoz, hogy a hatékonyság nevében félresöprik a törvényhozás szokásos egyeztetési eljárásait. Gyakran maguk a képviselők sem tudják elolvasni a törvényjavaslatokat, amiről szavaznak. Ön szerint a Ptk. kivétel lesz ez alól a gyakorlat alól?

S. T: Nagyon remélem, hogy igen. Ezt a Magyar Jogász Egylet többször is jelezte a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumnak.

hvg.hu: Új könyvében, amely szeptemberben jelenik meg, éppen erről a káros, "gondolatnál is gyorsabb" jogalkotási gyakorlatról ír.

S. T.: Ez így van. A könyv folytatása a "kormányzástani" könyvemnek, amelyben azt a vitatható állítást tettem, hogy az elmúlt 20 évben túlzásba vittük a fékeket és ellensúlyokat, és ez a kormányzás hatékonyságának rovására ment. A mostani könyvben egy másik túlzást vizsgálok, nevezetesen azt, hogy ebben a kormányzati ciklusban éppen a hatékonysági szempont nyomja el a jogbiztonságot. Sajnos az elmúlt négy évben nem volt minőségi jogalkotás, a jogszabály-invázió viszont gátolja a rendeltetésszerű jogalkalmazást. A 2013-ban alkotott 252 törvénynek mintegy fele a 2010 után alkotott törvények módosítása. Ez helytelen. A Ptk.-t például 2013 decemberében is számos rendelkezésében azelőtt módosították, mielőtt a törvény hatályba lépett volna. Remélem, hogy a választások után ez a káros jelenség meg fog szűnni, a jogalkotás konszolidálódni, a jogrendszer pedig stabilizálódni fog.

Ha a cikket érdekesnek találta, látogasson el a hvg gazd Facebook-oldalra, és nyomjon rá egy "Tetszik"-et. Plusztartalmakat is talál!

VELETEK VAGYUNK – OLVASÓKKAL, ÚJSÁGÍRÓKKAL!

A hatalomtól független szerkesztőségek száma folyamatosan csökken, a még létezők pedig napról napra erősödő ellenszélben próbálnak talpon maradni. A HVG-ben kitartunk, nem engedünk a nyomásnak, és minden nap elhozzuk a hazai és nemzetközi híreket.

Ezért kérünk titeket, olvasóinkat, hogy tartsatok ki mellettünk, támogassatok bennünket, csatlakozzatok pártolói tagságunkhoz, illetve újítsátok meg azt!

Mi pedig azt ígérjük, hogy továbbra is minden körülmények között a tőlünk telhető legtöbbet nyújtjuk a számotokra!