Ellenőrzik az ingatlan-nyilvántartást. Az Ön házát is vizsgálhatják!

Utolsó frissítés:

Szerző:

szerző:
ingatlanmenedzser.hu

Digitális térképekA földhivatali ingatlan-nyilvántartási...

Digitális térképek

A földhivatali ingatlan-nyilvántartási térképek teljes köre elérhető és kezelhető számítógépen, ami megkönnyíti az illetékes hatóságok, gazdálkodó szervezetek munkáját, ám egyelőre csak 63 településen - többségében nagyvárosban - végeztek DAT szabvány szerinti „újfelmérést” (szakmai kifejezés) a digitális térképek elkészítéséhez. Vagyis az adott területen minden térképi adatot újra meghatároztak.

- A digitális térképek jelentős része a hagyományos adathordozón meglévő térképek digitalizálásával keletkezett, így azok megőrizték a régi adatállomány pontosságát, vagy éppen pontatlanságát - tájékoztatta az Ingatlan Menedzsert Bence István, az FVM Földügyi és Térinformatikai Főosztályának vezető főtanácsosa. A földhivatal munkatársai a helyszínen ellenőrizhetik az ingatlan-nyilvántartási térképek tartalmát, ez jogszabályba foglalt feladatuk. 

A valós és a térképi állapot közötti különbségek

A valós és a térképi állapot közötti különbség származhat egyrészt felmérési vagy térképezési hibából (a felmérő nem mérte be az épületet, vagy a felmért épület nem került fel a térképre), s adódhat az építtető - „normál” esetben a földrészlet tulajdonosa - mulasztásából is (nem gondoskodott az épületfeltüntetési vázrajz elkészíttetéséről és a változás ingatlan-nyilvántartási átvezettetéséről). Általában a második eset a jellemzőbb. Felmérési vagy térképezési hiba esetén a földhivatal a hibát saját költségén javítja ki.

Az ingatlan tulajdonosa (vagyonkezelője, használója) a változás bekövetkezésétől, illetőleg a tudomásszerzéstől számított 30 napon belül köteles bejelenteni az ingatlanügyi hatóságnak a nyilvántartás tárgyát képező épület, építmény létesítését, illetve lebontását. A nyilvántartás tárgyát az állandó jellegű épületek képezik. Állandó jellegű épületnek minősül a 12 négyzetméternél nagyobb, kőből, téglából, vályogból, tömött falból, továbbá vasbetonból készült vagy előre gyártott elemekből összeállított épület; a faépületek vagy vasvázas épületek közül pedig az, amelynek szilárd alapja (kő, tégla, beton stb.) van.

[[ Oldaltörés: Bont vagy építkezik? Ne feledkezzen meg a földhivatalról! ]]


Bont vagy építkezik? Ne feledkezzen meg a földhivatalról!

Az építésügyi hatóság - a 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendeletben foglaltak szerint - a használatbavételi engedélyben felhívja az érintett figyelmét az ingatlan-nyilvántartáshoz történő bejelentési kötelezettségre:
Az építtetőnek az ingatlan-nyilvántartásban a változás átvezetése céljából kérelmet, továbbá a megvalósult állapotról záradékolt változási vázrajzot kell a földhivatalhoz benyújtania…”
A változási vázrajz elkészítésével kapcsolatos, egyik lényeges előírást a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 1996. évi LXXVI. törvény tartalmazza:
Az alaptérkép, illetve az annak tartalmában változást eredményező földmérési munka irányítását, illetve a hatósági eljárás lefolytatásához szükséges térkép, változási vázrajz minőségének tanúsítását csak ingatlanrendező földmérői minősítéssel rendelkező földmérő végezheti”.

A változási vázrajz elkészítésének költségéről nem rendelkezik jogszabály, ezt a piac szabályozza. A földhivatali vizsgálat és záradékolás díja 800 forint/létesítmény, az ingatlan-nyilvántartási eljárás, átvezetés díja 6 000 forint.

Ha másodszor mulaszt, sokba kerülhet

Amennyiben az érintett nem tesz eleget bejelentési kötelezettségének, a földhivatal felszólítja a tulajdonost a változást tartalmazó munkarészek benyújtására. Ismételt mulasztás esetén pedig már az ingatlanügyi hatóság intézkedik a változás beméréséről, ám ennek jogszabályban meghatározott díját a tulajdonos köteles megfizetni. A díjfizetési kötelezettséget az ingatlanügyi hatóság határozattal állapítja meg. A tulajdonos a „Mérnöki Szolgáltatások Ajánlott Díjszabása” (MÉDI) szerinti munkadíj 130 százalékát köteles befizetni a földhivatalnak, ezen felül az adatszolgáltatás és a földhivatali vizsgálat díját is meg kell térítenie.

A közelmúltban a Veszprém Megyei Földhivatal illetékességi területén végzett hatósági épületbemérések díja engedélyköteles épületek esetén 53 700, nem engedélyköteles épületeknél 22 500 forint volt. Mentesség csak kérelemre, a vagyoni helyzet vizsgálata után adható. (A bemérési díjak több tényezőtől függően eltérőek lehetnek.)

Fellebbezési lehetőségek

A földhivatal a fizetendő díjat határozattal állapítja meg, ami egyrészt azt jelenti, hogy azzal szemben a fizetésre kötelezett élhet minden jogorvoslati lehetőséggel, másrészt jelenti azt is, hogy a földhivatalnak felelősségteljesen és megalapozottan kell elvégeznie a számítást, hiszen azt – adott esetben – a bíróság előtt is meg kell tudni védenie. A mulasztó ingatlan-tulajdonos előtt nyitva áll a lehetőség, hogy arra jogosult földmérővel végeztesse el a munkát, tehát nem köteles bevárni a földhivatal kényszerintézkedését.

Az ingatlan-nyilvántartási térkép tartalmában változást eredményező munka - például épületfeltüntetés - minőségét ingatlanrendező földmérő tanúsíthatja. Ezt a földhivatal a változási vázrajz vizsgálata és záradékolása során ellenőrzi. Ennek megfelelően az ingatlan-tulajdonosnak olyan földmérő vállalkozót célszerű megbízni a feladat elvégzésével, aki rendelkezik ilyen minősítéssel, vagy olyan földmérő vállalkozást, amelynek van ingatlanrendező földmérő munkatársa. A földhivatalok kötelesek az érdeklődők rendelkezésére bocsátani a jogosultsággal rendelkező ingatlanrendező földmérők és vállalkozások listáját, de – jogszabályban biztosított lehetősége alapján – a földhivatal maga is vállalhat ilyen munkát.

Hozzászólások